Bilden av kaos inom äldrevården under vårens coronapandemi bekräftas av IVO:s granskning. Det är tydligt att ansvariga läkare inte haft kontroll. Alla vanliga rutiner kastades över ända.

Kritiken från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är så allvarlig att Göteborgs-Postens reporter lägger till: ”hur smärtsamt det än må vara, är det viktigt att den här typen av genomlysningar görs. Det är bara genom att hitta bristerna som det går att reparera dem till nästa gång. Och det är ju trots allt när det är skarpt läge en organisation måste klara av att följa de rutiner, lagar och regler som finns.”

IVO kommer fram till att det ”aldrig fanns någon strategi för att skydda de äldre” när man klarlägger exakt vad det var som brast och orsakade att tusentals äldre dog, rapporterar G-P.

Tre allvarliga brister

Tre brister som fick allvarliga konsekvenser listas.

  • Äldre på särskilda boende fick inte behandling eller vård utifrån sina behov.
  • Äldre och deras närstående fick inte information om eller gjordes delaktiga i vad som hände.
  • Dokumentationen var så bristfällig att det inte går att följa vad som är gjort och inte gjort med enskilda patienter.

IVO:s granskning av hur äldre på särskilt boende, med misstänkt eller konstaterad covid-19 behandlats under våren är en provkarta på hur snett det kan gå i en akut krissituation.

En fördjupad tillsyn på totalt 20 primärvårdsverksamheter, varav de flesta i Göteborg och Mölndal, ligger till grund för granskningen.

Eftersom covid-19 är en ny och samhällsfarlig sjukdom är det extra viktigt att positiva provsvar följs upp och att patienterna får en individuell läkarbedömning, påpekar IVO. Detta för att övrig vårdpersonal skulle kunna fortsätta behandlingen. Men detta gjordes i många fall inte.

Det bekräftas också att patienter som bedömts vara i behov av sjukhusvård nekats detta.