Vi vet ju sedan tidigare att poliser har fått eskort till nya polishuset i Rinkeby. Hotbilden finns naturligtvis också mot kommuntjänstemän med resurser och makt som gängen vill kontrollera. Och nu viker allt fler ner sig för kriminaliteten, av rädsla för våld och anklagelser om rasism.

Den rapport om tystnadskultur som Göteborgs stad tagit fram är skrämmande läsning. Medborgarna behandlas olika: De med våldskapital kommer undan böter, tillsägelser eller anmälningar, medan vanliga hederliga medborgare tvingas följa reglerna. Kommuntjänstemän kan blir så utsatta inför beslut att de tvingas flytta till hemligt boende.

Detta är inte nytt för dem som har kännedom om utvecklingen i Sverige, där klanbrottsligheten tar kontrollen över allt större del av samhället. Skillnaden är att det nu har skrivits ner på papper och publicerats av dem som drabbas. I rapporten ”Finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad?” svarar man på rubrikens fråga: tveklöst ja.

Kriminella göder kommunal korruption

Rapporten slår fast: ”Anledningen till varför man inte vill anmäla händelser är främst för att man är rädd för repressalier från kriminella strukturer. Många anställda är också osäkra på vad arbetsgivaren kan ge för stöd om man faktiskt anmäler.”

Tjänstemännen upplever att det är otydligt hur mycket olagligheter man ska blunda för och vilka händelser som bör anmälas. Detta eftersom ”det finns en uppfattning om att anställda i staden ska tåla en hel del.” Att tåla en del kan betyda att socialsekreterare tvingas bo på annan ort i perioder på grund av allvarliga hot mot familjen. 

Tjänstemän upplever enligt rapporten att de blir ”tystade av chefer när de ger sin bild av läget i olika verksamheter och områden i staden”.

Och om en tystnadskultur råder kan ju fler dra nytta av situationen och begå egna oegentligheter. Rapporten uppger att det finns kommuntjänstemän ”som missbrukar sin anställning, för egen eller andras vinning, och som gör vad de kan för att tysta ner det”. Exempelvis kan viss personal öppet demonstrera att de inte delar kommunens policy om hedersförtryck. Vid tillrättavisningar kommer genast anklagelser om rasism. (Det var ju dessa krafter som fick S att avsätta kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofi Hermansson, S, som gick emot islamistisk aktivitet i kommunens lokaler).

Resultatet blir att medborgarna behandlas olika. De med kriminell koppling slipper betala, tilldelas förmåner som laglydiga inte får och tjänstemän anmäler inte uppenbart olaglig verksamhet i kommunens fastigheter, som när gäng förvarar vapen där.

Dagens Nyheter erbjuder tomma fraser

Flera av landets största medier har tagit upp rapporten och beklagar utvecklingen, men har de några lösningar?

Dagens Nyheter vill utreda mer, enligt ledaren En larmsignal för fler än Göteborgspolitikerna. ”Gängkriminaliteten och de släktbaserade kriminella nätverken är utbredda också i Stockholm, Malmö och flera av landets mellanstora städer. Är påverkan på de lokala myndigheterna lika omfattande där?”

I övrigt nöjer sig DN med en vag viljeinriktning: ”kommunala medarbetare som gör fotarbetet i de utsatta områdena måste få stadens – och statens – fullständiga uppbackning”. Vad det skulle vara konkret undviker DN, som ju själva bedriver journalistik som går ut på att anklaga svenskar för att vara rasister (nu senast när man låtsades vara patienter som ville ha svensktalande vårdpersonal). DN hjälper därmed klanerna att med rasistmisstankar skapa en moraliskt skyddsmur för deras kriminalitet.

Expressen blundar för grundorsakerna

Expressen skriver i ledaren Gängens infiltratörer måste rensas ut ur Göteborgs stad, att det är ”oerhört allvarligt”, ord som 2021 inte betyder ett skvatt.

Sedan uppmanar Expressen kommunen att ”slå sig fri från de kriminella gängens grepp” och rensa ut korruptionen. Men tidningen går inte in på grundorsakerna, invandringen och det utbredda rasiststämplandet, utan skriver bara att arbetet mot korruptionen ”måste börja i toppen, med politiker och chefer. Göteborg är faktiskt inte Beirut.”

G-P ser mer: konsekvens av misslyckad integration

I Göteborgs-Posten konstateras på ledarsidan, Så åt sig rädslan in i Göteborg, att ”tystnadskulturen avslöjar rikspolitikernas misslyckande med migrationen i Sverige”.

G-P vänder sig mot att beskylla kommuncheferna för tystnadskulturen, eftersom vissa av deras överordnade (politiker på vänsterkanten) ofta kastar ur sig anklagelser om rasism. Politiker går hand i hand med kriminella i att undergräva respekten för svenska regler.

G-P drar slutsatsen: ”Lokalt anställda tjänstemän i Göteborgs stad får bära konsekvenserna av den politik som svenska regeringar drivit under lång tid. Omfattande invandring under flera decennier från länder med mycket svag tradition av lag, ordning och stabila samhällsinstitutioner har fört med sig problem och dilemman som inte ens Sveriges näst största kommun är kapabel att lösa.”

Rasistkortet underblåser kriminaliteten

Nu i sommar får allehanda påståenden om att ”rasismen ökar i Sverige” stort, mycket stort, utrymme i medierna. Dessa anekdotiska påståenden, som inte är verifierade på något vis, skapar en grogrund som passar de gängkriminella som hand i handske.

Det är med anklagelser om rasism som tystnadskulturen drivs fram. En kommunanställd som säger till en invandrad person att följa de svenska reglerna, riskerar omedelbart att hängas ut som rasistsvin. Därför tiger man. Och när tysthetskultur råder kan de kriminella ta över eftersom ingen vågar anmäla allt grövre brott.

Kriminaliteten kommer att ta över allt större del av den svenska statsapparaten så länge spelet med rasistkortet fungerar.

För att bekämpa korruption och tysthetskultur måste rassekortet ogiltigförklaras. Det duger inte att kasta ut lösa anklagelser. Rasism, i den lilla utsträckning sådan kan förekomma, ska hanteras av domstol. Ingen som inte är fälld för diskriminering eller hets mot folkgrupp ska behöva lida konsekvenser av obekräftade anklagelser om rasism.

Då först, kan vi börja angripa problemet: att se till att alla som befinner sig i Sverige följer svenska lagar och regler. Oavsett bakgrund.

Det är den strikta likabehandlingen i offentliga organ som gav Sverige det trygga och stabila samhälle vi en gång hade. Denna lagbundenhet slås nu sönder av vänsterpolitiker och vänstermedier i ohelig allians med gängkriminella klaner. När vi i Sverige börjar behandla folk efter vem man är istället för lika inför lagen, då börjar Mellanösterns korrupta system att ta överhanden.

De kriminella kommer att lyckas, om inte svenska folket väljer politiker som förstår, har viljan och orken att angripa denna oheliga allians. Till försvar för den urgamla svenska ämbetsmannatraditionen.