Invandringen är den största förklaringen till att Sveriges folkmängd ökade med 51.004 personer under första halvåret enligt SCB. Vanligast är invandring från muslimska länder.

Av de som invandrade under första halvåret 2019 var nästan två av tre, eller 35.312 personer, medborgare i ett land utanför Europa (EU/EES). Vanligast är medborgare från muslimska länder, som Afghanistan, Syrien, Eritrea, Irak, Iran, Pakistan och Turkiet.

Totala andelen viktigare än senaste förändring

Det senaste halvårets statistisk från SCB bör inte studeras isolerat, utan ska adderas med tillströmningen under tidigare år. Annars går helhetsbilden förlorad.

I det perspektivet är inte tendenser och förändringar under senaste halv- eller helåret särskilt intressanta. Bara om man också summerar med tidigare år skapas en överblick som visar åt vilket håll samhället utvecklas.

Det är de totala summorna över åren som förklarar de problem som politiken ställs inför.

Många fler utlandsfödda i Sverige än i USA

Om man studerar de utlandsfödda, så var de 1.955.569 personer vid utgången av 2018 eller 19,1 procent. Det kan jämföras med år 1980 då de var 626.953 personer och utgjorde 7,5 procent.

På bara 38 år har alltså befolkningssammansättningen ändrats markant i Sverige.

En annan intressant jämförelse är att se hur det är i andra länder. I det traditionellt stora invandrarlandet USA visar den senaste statistiken från OECD att 13,4 procent var utlandsfödd år 2016. Alltså betydligt färre än den andel som Sverige har idag. Dessutom kommer den klart största gruppen utlandsfödda i USA från det kristna grannlandet Mexiko (26%) och därefter från Kina (4,9%) och katolska Filipinerna (4,4%).

I Norge var andelen utlandsfödda 14,7 procent av befolkningen 2017. Och i Danmark var de utlandsfödda 11,2 procent. På Irland utgjorde icke-medborgarna 11,8 procent av befolkningen 2017.

Var fjärde i Sveriges befolkning har utländsk bakgrund

Redan 1994 hade Sverige en hög andel av befolkningen med utländsk bakgrund, dvs utlandsfödda plus inrikes födda med två utländskt födda föräldrar. De utgjorde 12,9 procent av befolkningen för 25 år sedan. Av dem var 10,5 procentenheter utlandsfödda och 2,4 procentenheter födda i Sverige av utländska föräldrar.

Vid utgången av 2018 var andelen 24,9 procent. En fördubbling. Var fjärde person i den svenska befolkningen har alltså utländsk bakgrund. Av dem alltså 19,1 procentenheter utlandsfödda och 5,8 procentenheter födda i Sverige av utländska föräldrar.

Ju fler desto svårare att integrera

Dessa siffror kan ställas mot forskningen som visar att det blir svårare att integrera invandare ju fler de är. Ett skäl är att det blir enklare att bibehålla hemlandets kulturella drag när allt fler områden av samhället växer fram utan närvaro av majoritetsbefolkningens seder och traditioner.