Återigen blir det strid om svenska eller islamistiska värderingar ska råda i svenska skolor. När Staffanstorp tar ett tydligt och konkret program mot hedersförtryck blir uppståndelsen stor.

Kommunstyrelsen i Staffanstorp, där M och SD utgör majoriteten, har lagt fram en integrationsplan på 13 sidor. Där slår man fast att ”flickor och pojkar, män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och ska delta i undervisning och yrkesliv på lika villkor”.

I planen heter det att ”hedersförtryck utgör ett allvarligt hot mot individens frihet och rättigheter och kan ta sig uttryck i könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap . . . Genom utbildningsinsatser för personal i skola och barnomsorg görs berörd personal medveten om problematiken så att denna upptäcks och kan motverkas.”

Staffanstorp talar i klartext

Men utöver dessa vanliga och allmänt hållna ambitioner förtydligar Staffanstorp också vad det betyder i praktiken.

”Därför tillmötesgår inte kommunens verksamheter önskemål om exempelvis separata badtider för män och kvinnor eller könsuppdelad undervisning och accepterar inte heller slöjor på barn i förskola och grundskolan.”

Med 7 röstade för och 4 emot antog kommunstyrelsen förslaget som går vidare till kommunfullmäktige där M och SD också har majoritet. S yrkade på avslag. Kommunstyrelsen korrigerade Integrationsplanen något, bland annat har ordet slöja bytts mot huvudduk.

Socialdemokraterna har kraftigt protesterat och hävdar att planen betyder att barn inte längre kan klä ut sig till påskkärringar. En något märklig tolkning, eftersom den återgivna regeln mot huvudduk står under rubriken Hedersförtryck.

S gör sig till åtlöje

Det är svårt att se hur S skulle kunna stoppa svenskt påskfirande med denna regel i integrationsplanen. Partiet gör sig bara till åtlöje genom att känslosamt gå emot försvar av svensk tradition men blunda för islamistiskt förtryck av flickor i Sverige.

I sociala medier hävdas att regeln mot huvudduk bryter mot religionsfriheten. Det är också trams. Europadomstolen för mänskliga rättigheter, ECHR, har prövat slöjförbud och fann i mars 2017 att det inte står i strid med religionsfriheten att förbjuda slöjor i ordningsregler etc.

Där dyker också upp det gamla resonemanget ”Sen när ska staten bestämma över folks klädsel?” Jag tog för två år sedan upp det argumentet i en ledare, När andra politiserar slöjan, kan vi blunda? Det korta svaret är att i Sverige har vi ingen tradition av att politisera klädsel, men islam gör det. ”Visst kan man blunda för den strategiska maktkamp som slöjan är ett verktyg för, men risken är då stor att man förlorar.”

Naiva över gränsen till dumhet

Att inte se slöjan som ett politiskt maktinstrument för religiösa extremister är att vara det som svenska etablissemang är experter på – naiva över gränsen till dumhet.

Viktiga svenska värderingar bör omfattas av alla som lever och bor här, menar politiska ledningen i Staffanstorp.

Tänk om vi hade en regering som också vågade slå fast det.