Starkast vinner. Så är det i underutvecklade samhällen och anarkier. Nu går Sverige från ett ordnat samhälle där moral styr människor till ett primitivt samhälle där skjutvapen avgör vem som har makten.

Under århundraden har den kristna, västerländska kulturen utvecklat en moral som sätter människoliv högst. Som etablerade en ansvarstagande moral, där man belönade den som arbetade och slet och gjorde rätt för sig.

Nu bryts på några årtionden dessa enorma landvinningar i mänsklig samexistens sönder.

Ansvarsmoral kräver långsiktighet

Det går inte komma ifrån vad den bärande orsaken är: Alldeles för stor invandring från regioner som saknar den kristna, västerländska kulturen. Regioner som styrs av våld.

Tyvärr är den ansvarstagande kulturen skör. Den måste vårdas ömt. Nya generationer måste kontinuerligt och hela tiden skolas in i ansvaret, in i samhörigheten, och lära sig att belöningar kommer efter konstruktivt handlande, de är sällan omedelbara, hedonistiska.

I samhällen styrda av ansvarsmoral blir man inte omedelbart belönad, men livet för alla blir bättre över tid. Sverige har sedan 1800-talet utvecklats från ett fattigt land med svält, till ett av de rikaste i världen. Vi blev ett tryggt samhälle med hög tillit till okända människor som vi såg som medmänniskor.

Denna moral innebar också att korruptionen hölls tillbaka. I övriga världen är korruption, särskilt med skattepengar det vanliga, alltså att man förskingrar, lurar och bedrar. Ett exempel på korruptionens effekt såg vi i Beirut 2020 när spannmål som förvarades felaktigt exploderade med en kraft av liten atombomb och förstörde delar av staden. Många som dog i Turkiets jordbävning i februari bodde i hus som föll samman eftersom korruption medfört att billigt och undermåligt material användes när husen byggdes.

Nu krossar Sverige sina historiska framgångar i att skapa ett tryggt och säkert samhälle genom att låta mycket stora mängder människor från regioner som till vardags alltid haft korruption, krig, våld och misär ta med sig sitt våldskapital till vår lustgård – och skjuta allt sönder och samman.

En sista chans

Det finns ännu tid, men den är knapp, då vi kan rädda det tidigare generationer byggt upp. Men då måste politisk handlingskraft manifestera sig omedelbart. Statsmakten måste sätta ned foten och tala om att varje våldsyttring från ny- eller nyssanlända kommer leda till utvisning. Utan pardon.

Antalet invånare från icke-ansvarstagande kulturer måste minska i Sverige. Alla som begår våldsbrott måste köras ut ur landet.

Detta strider mot gällande lagar. De måste därför snabbt ändras. Även grundlagen. Medborgarskap måste kunna dras in, både pga formella fel vid ansökan eller efter dom för våldsbrott.

Ett första steg är att pausa alla nya medborgarskap till dess nya krav införts. Alla uppehållstillstånd måste också pausas till dess granskningen utifrån risk för våldsbenägenhet fått en framträdande del i tillståndsprövningen.

Sverige måste sätta in alla åtgärder för att komma åt icke-ansvarstagande kulturers våldskapital. Det måste ut ur landet. Vi klarar inte av att hantera det.

Om etablissemangen fortsätter att försvara de icke-ansvarstagande kulturerna och deras rätt att härja i Sverige, ja, då är Sverige kört. Då är vi snart ett nytt Libanon, ett nytt Syrien. Utan rättsstat och där makten sitter i vapnen du bär.

Jag vill inte ha det så. Vill du?