Tingsrätten ville låta dömd våldtäktsman stanna i Sverige, men hovrätten dömer honom nu till utvisning, trots att han har flyktingstatus. Det är svenska folket som rättsstaten ska skydda, inte kriminella utlänningar.

Den nu 18-årige mannen åtalades för våldtäkt. Han drog in en ung kvinna i ett buskage i Bellevueparken i Malmö, slet av henne byxor och trosor och genomförde samlag medan han höll fast henne.

Både tingsrätten och hovrätten är överens i skuldfrågan och att han skulle dömas till fängelse i blygsamma tre år och fyra månader. Frågan var om han skulle utvisas.

Riskerar straff i hemlandet inget hinder

18-åringen hävdade att han skulle riskera straff i hemlandet Iran och han hade redan beviljats flyktingstatus, uppehålls- och arbetstillstånd fram till oktober 2023. Tingsrätten avvisade därför utvisning.

Hovrätten konstaterar att 18-åringen på grund av sin flyktingstatus endast kan utvisas om gärningen han har begått utgör ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna kvar i Sverige.

Därefter slår hovrätten fast att en våldtäkt innebär en mycket allvarlig kränkning av en annan persons sexuella integritet. Och man finner att det är fråga om ett synnerligen grovt brott. Med hänsyn till gärningens allvar, och till att det inte går att helt bortse ifrån att 18-åringen kan återfall i likartad brottslighet, skulle det medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom stanna i Sverige.

Hans flyktingstatusförklaring hindrar därmed inte att han utvisas, summerar Dagens Juridik när man refererar domen.

Inte heller andra skäl hindrar utvisning

Inte heller att 18-åringen säger sig ha tagit avstånd från islam, något som anses allvarligt i länder som Iran, är en omständighet som utgöra ett hinder att verkställa en utvisning. Med hänsyn till fängelsestraffets längd och brottets karaktär ska 18-åringen utvisas på livstid även om det ”innebär visst men för honom”.