Nuvarande system innebär att den som begår flera brott blir straffimmun redan innan straffmaximum har uppnåtts. Det konstaterar utredare som nu föreslår straffskärpning.

Idag lämnar Flerbrottsutredningen förslag om en skärpt syn på mängdbrottslighet. Deras förslag innebär markant längre straff för den som döms för upprepade brott.

– Vi föreslår även att hela straffskalan nyttjas i större utsträckning än i dag, skriver hovrättspresident Anders Perklev och hovrättsassessor Kristina Lagercrantz som utrett frågan på regeringens uppdrag på DN Debatt.

Utredningen förslår en ny modell för hur domstolarna ska mäta ut straff när någon döms för flera brott. Förslaget leder till påtagligt strängare straff.

Bötesbrott ska kunna ge fängelse

Möjligheterna att döma till fängelse ska öka i de fall någon har gjort sig skyldig till ett flertal brott som var för sig endast skulle leda till böter, till exempel vid upprepade fall av ringa stöld i butik.

Maxstraff ska användas

Kritiken mot att domstolar oftast dömer nära minimistraffet har varit omfattande under senare år. Nu föreslår utredningen ändringar som gör att ”hela den tillgängliga straffskalan ska utnyttjas i större utsträckning än i dag”. Det betyder att det oftare ska dömas till maximistraff. 

Mängdrabatt tas dock inte bort helt

Utredningen konstaterar att mängdrabatten inte kan tas bort helt, eftersom mer än hälften av alla fängelse­domar omfattar fler än ett brott. Dessutom skulle flera mindre allvarliga brott snabbt straffas hårdare än allvarliga brott. Utredningen nämner som exempel att fem inbrottsstölder skulle bestraffas lika strängt som ett grovt rån.

Utredarna menar att flera lindrigare brott inte bör straffas hårdare än ett mycket grovt brott.

Man har jämfört med system som finns i Tyskland och England, där hänsyn tas till allvarlighetsgraden sammanvägt när flera lindrigare brott begåtts.

Fängelser måste byggas

Utredarna konstaterar att straffskärpningarna kommer att leda till att ytterligare 790 fängelseår döms ut och att fängelseplatserna måste bli fler.