Idag meddelar Mark- och miljödomstolen i Östersund att man säger nej till en ny vindkraftspark till havs utanför Gävles kust med 32 stycken 350 meter höga snurror.

Enligt domstolen i pressmeddelande, har inte bolaget som står bakom, Svea Vind Offshores, uppfyllt miljöbalkens krav i sin tillståndsansökan. Domstolen har därför inte tagit ställning till om det är lämpligt att anlägga en vindkraftspark där.

– Det finns en formell brist i och med att man inte samrått med konkurrenten som redan har tillstånd i närheten, säger chefsrådman Lars-Göran Bennmarker, som ledde domstolsförhandlingarna, till Gefle Dagblad.

Bra men fel

Det är i och för sig bra att den här typen av politiskt framrusade projekt inte kan springa iväg och dumpa många ton betong i havet hur som helst.

Men det är fel att avgörandet ligger i händer på jurister som sitter med papper och hittar formella fel i underlagen.

Den här typen av stora investeringar ska inte avgöras med formalia. Det är ett politiskt avgörande som måste ske, där man väger in alternativen (som jurister inte kan och får bry sig om) och där den folkliga opinionen måste vara avgörande (iallafall i en demokrati).

Miljöpolitik är inte juridik

Vi kan jämföra med Cementas kalkbrytning i Slite på Gotland. Där är också tillståndsgivningen indragen i konflikt om eventuella formella brister. Dessutom står där lokala miljöhänsyn (risken för förlorat grundvatten hos några grannfastigheter) mot att nästan hela betongtillverkningen i Sverige måste läggas ned för att istället transportera sämre råvaror via fartyg från utlandet. Domstolen kan bara avgöra det som står i handlingarna, inte väga in alternativa lösningar och deras betydande miljöförstörande effekt.

Att väga för- och nackdelar av olika projekt och deras påverkan på miljön är en synnerligen politisk fråga. Den kan inte överlåtas till domstolar. Då kommer Sverige att avindustrialiseras, eftersom all ny verksamhet har påverkan på närmiljön – även om den är till naturens och klimatets förmån sett till helheten.

Domstolar kan säkert avge remissyttranden med juridiska aspekter, men de borde inte ha den politiska makten att avgöra vad som får byggas. Varken kalkbrytning eller vindkraftsparker.