Om oppositionen vinner på söndag är det viktigt att den nye statsministern presenterar en kraftfull regeringsförklaring som sätter tonen för kommande fyra år i svensk politik.

Det som den tillträdande statsminister levererar kort efter tillträdet är ett av de viktigaste dokumenten om den politiska inriktningen under mandatperioden. I regeringsförklaringen presenteras vad som är att vänta de kommande fyra åren.

En sjunde rivstart i höst?

Särskild tyngd får regeringsförklaringen när oppositionen vunnit val över sittande regering. I modern tid, sedan enkammarriksdagen infördes för över femtio år sedan, har det skett vid endaste sex tillfällen: 1976 då Thorbjörn Fälldin bildade majoritetsregering, 1982 då Olof Palme efter två förlustval kom tillbaka, 1991 då Carl Bildt bildade borgerlig regering, 1994 då Ingvar Carlsson kom tillbaka, 2006 då Fredrik Reinfeldt bildade alliansregering och 2014 då Stefan Löfven kunde bilda S/MP-regering.

Ett sjunde tillfälle kan bli verklighet om oppositionen vinner på söndag.

Det är viktigt att en ny regering rivstartar och får mycket gjort de två första åren, så att den nya politiken får genomslag och hinner uppskattas av väljarna innan nästa val 2026.

Så här anser jag att en nyvald statsminister borde låta när han i riksdagens talarstol avger sin regeringsförklaring.

Herr talman!

Svenska folket har röstat för regeringsskifte och för en ny riktning på landets politik. Därför tillträder nu en ny regering bestående av statsråd från Moderata samlingspartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Vi avser att föra en politik i hela folkets intresse. Staten ska vara stark i utförandet av sina kärnuppgifter, men i övrigt verka för medborgarnas frihet att förverkliga sina ambitioner.

Under lång tid har de filosofiska grunderna för statsmakten förfelats. Politiker har haft lätt att lova människor rättigheter, men talat alltför tyst om skyldigheterna som alla i landet har mot staten och andra samhällsgemenskaper. Samtidigt har de offentliga verksamheterna försvagats då tunga kärnuppgifter har satts på undantag för att i stället inriktats på i sammanhanget mindre betydelsefulla aspekter som inte ligger i hela folkets intresse.

Det är regeringens huvuduppgift att rätta till bristerna i staten och dess förvaltning. Det ska ske genom att återupprätta människors tilltro till samhällskontraktet mellan staten och medborgarna. Svenska folket har rätt att få den trygghet och service som man via skatt betalar för.

*

Den mest centrala kärnuppgiften för statsmakten är att skydda befolkningen från yttre och inre hot mot trygghet och säkerhet.

Regeringen skall fullfölja den historiska processen som syftar till att göra Konungariket Sverige till medlem av North Atlantic Treaty Organisation, Nato.

I över två århundraden, allt sedan Napoleonkrigens slut, har Sverige varit militärt alliansfritt. Det är en strategi som inte längre fungerar, vilket Rysslands anfallskrig mot det alliansfria Ukraina bevisar.

Ett medlemskap i Nato är det effektivaste alternativet för att skydda befolkningen från krig i vår samtid. Det är glädjande att det finns en stor uppslutning i riksdagen för att fullfölja denna process. Ett medlemskap betyder att de nordiska länderna kommer att tillhöra samma försvarsallians. Regeringen kommer att arbeta för att stärka samverkan mellan de nordiska länderna inom ramen för Nato.

Regeringen skall höja försvarsbudgeten till två procent av BNP. Det nya aggressiva säkerhetspolitiska klimatet i Europa innebär att ingen nation längre kan slarva med sitt yttre försvar. Det finns också på denna centrala punkt en bred enighet i riksdagen, vilket ytterligare stärker den svenska trovärdigheten i vår beslutsamhet att försvara land och folk.

Sverige har sedan 1600-talet haft en världsledande försvarsindustri som under lång tid fått stå i skymundan då mer eller mindre naiva fredsambitioner fått dominera dagordningen. Idag har vi all anledning att vara stolta över det kunnande och den kapacitet som försvarsindustrin besitter. Vapenexporten ska underlättas, främst till Nato-länder. Fred och frihet främjas bäst genom att Europa och västvärlden har ett så starkt totalförsvar att det avskräcker varje möjlig angripare från att ens försöka.

*

Kriminaliteten tär allt hårdare på svenska folket. Organiserad brottslighet står för påtagligt våld genom dödsskjutningar på gator och torg, men är också systemhotande genom att den tillskansar sig makt över företag, föreningar och offentlig sektor genom korruption.

Regeringen skall lägga om kriminalpolitiken i grunden. Straffrätten skall flytta fokus från brottslingens intresse till samhällsintresset som ligger i att inkapacitera kriminella så att de inte kan begå fler våldsbrott mot enskilda eller allmänheten. Brottsbalken ska förändras så att den åter knyter an till västerländsk och romersk rätt där påföljden också har en moralisk dimension: En förbrytare ska sona sitt brott. Straffrabatter ska kraftigt begränsas. Unga från 13 års ålder som begår våldsbrott ska dömas som vuxna, men placeras i särskilda ungdomsfängelser.

Regeringen skall förändra fängelseorganisationen i grunden. Platser på anstalter i Sverige ska inte få kosta mer än i jämförbara europeiska länder. Det betyder att anstaltsplatserna kan tredubblas inom gällande budget. Dömda som ska utvisas ska i största möjliga mån placeras i fängelser i europeiska länder eftersom kostnaden där är lägre.

De dömda ska i högre grad arbeta under tiden påföljden avtjänas så att brottsoffer får de skadestånd utbetalda som de tilldömts av domstol. Den idag närmast automatiska villkorliga frigivningen ska endast omfatta de interner som gjort rätt för sig gentemot brottsoffer och samhälle.

Regeringen skall stärka anseendet för och ledarskapet inom polismyndigheten. Ordningsmakten är det yttersta skyddet mot anarki och oordning och för ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle. Att bära polisuniform innebär att företräda den svenska rättsstaten och ska inte förenas med hoppande i bollhagar eller deltagande i politiska manifestationer. Respekten för poliskåren ska återupprättas. Det kräver en nolltolerans mot varje form av dominansbeteende från bråkstakar när polisen utför sitt arbete.

Polisen ska renodlas. Administrativa uppgifter som passexpediering eller fångtransporter ska läggas över på andra myndigheter. För att också allmänheten ska kunna se hur polisorganisationen utvecklas ska offentlig och öppen statistik publiceras regelbundet över antalet poliser i yttre tjänst, liksom över antalet polisutbildade i tjänst och då endast omfatta anställda med full examen från polishögskolan. All annan personal är civilanställd och ska redovisas separat. Trixandet med okvalificerad personal inom polismyndigheten ska få ett omedelbart slut.

När kampen mot brottsligheten intensifieras handlar det inte enbart om större ekonomiska resurser till polis och rättsväsende, utan också om att rättsstaten arbetar effektivt och har fungerande ledning. Regering och riksdag måste som svenska folkets representanter stödja polisen när den behöver fatta svåra beslut i akuta situationer där våld och tvångsingripanden är nödvändiga. Poliskåren ska veta att den har regeringen och riksdagsmajoriteten bakom sig när den utför sitt många gånger riskfyllda arbete.

Med en sådan hållning blir det också uppenbart för förbrytare att de inte har något stöd från samhället för sin ljusskygga tillvaro. Olaglig livsstil ska föraktas, inte beundras. Respekt tillkommer endast dem som agerar inom lagarnas råmärken.

*

Regeringen skall i grunden ändra migrationspolitiken. Andelen utlandsfödda är nu högre än en femtedel av hela befolkningen, vilket är en historiskt extrem nivå även i jämförelse med traditionella invandrarländer som USA. Denna andel kan inte öka mer. Därför är målet för denna mandatperiod att påbörja återvandring för dem som inte längre behöver asyl från krig i hemlandet, för dem som befinner sig illegalt i Sverige och för dem som inte vill bidra till det svenska samhället.

Denna migration från Sverige ska stimuleras på olika sätt samtidigt som migration till Sverige ska motverkas. Asylrätten ska tillämpas strikt enligt principen första säkra land. Varken mottagande av anhöriga till migranter eller kvotflyktingar ska tillåtas under denna mandatperiod.

En sådan restriktivitet är nödvändig eftersom tidigare regeringar misslyckats grovt med att integrera nyanlända in i det svenska samhället. Dessa katastrofala brister, som resulterat i utanförskap, bidragsberoende och kriminalitet, måste åtgärdas. Statsmaktens allra viktigaste uppgift är att upprätthålla samhällskontraktet som innebär att staten ska garantera ett tryggt och säkert samhälle, mot att medborgarna betalar skatt. Denna balans mellan staten och dess medborgare måste komma först, annars finns risk att staten förlorar sin legitimitet.

*

Regeringen skall stärka grundtryggheten i socialförsäkringarna. Möjligheterna att teckna tilläggsförsäkringar för högre inkomster ska samtidigt underlättas. Det har sedan folkhemmet byggdes varit en central uppgift att skapa en god grundtrygghet i form av barnbidrag, folkpension, sjukpenning, a-kassa och ersättning vid funktionsnedsättning.

Den omfattande migrationen har urholkat de sociala systemen så att vissa ersättningar är låga och andra ersättningar ligger på samma nivå för den som inte arbetat, som för den som arbetat ett helt yrkesliv. Dessa orättvisor skall rättas till. Grundtryggheten ska begränsas till att omfatta medborgare. Därmed kan lägstanivån höjas. Men det ska alltid löna sig att arbeta. En översyn och förenkling av de offentliga systemen ska ske, där också samverkan sker med privata försäkringslösningar som kan stärka inkomsttryggheten för fler.

Regeringen skall ge sjukvården bättre förutsättningar. Vårdgarantier skall hållas. Utvärdering av hur sjukvården kan fungera mer effektivt ska ske. Läkare och sjuksköterskor i Sverige ska kunna möta lika många patienter per dag som vårdpersonal i andra jämförbara länder. För detta krävs en organisation som fokuserar på patienterna.

Regeringen skall ge förutsättningar för grund- och gymnasieskolan att skapa ordning och reda. Det uttalade målet för skolan skall vara att ge eleverna kunskap. Lärandet ska komma före allt annat. Alla typer av politiska och sociala kampanjer ska förvisas bort från skolmiljön.

Valfrihet i val av skola ska bestå. Statens kontrollfunktion måste dock skärpas kraftigt. Skolor som inte följer instruktionerna, oavsett om de är kommunala skolor eller friskolor, skall stängas så snart eleverna kunnat flyttas till andra skolor. Betygssystemet ska också ställas under statlig kontroll för att stoppa betygsinflation och säkerställa likvärdiga betyg oavsett skola. Betygen skall relatera till kunskaper och utgå från resultat i nationella prov som organiseras av och rättas av statlig aktör som är fristående från både kommuner och friskolor.

Nya läroplaner ska utarbetas med otvetydig inriktning på att ge goda baskunskaper. På gymnasienivå ska möjligheterna till lärlingsarbete utvecklas. Makten över skolans vardag skall återföras till rektor och lärare.

Också den högre utbildningen skall sätta kunskap i centrum. Forskning och utveckling med statliga anslag ska röra områden som tillför samhället konstruktiva kunskaper, inte ägna tid åt politiska och ideologiska dogmer. Svenska universitet har sjunkit i kvalitet. Detta förfall ska vändas. Traditionell forskning ska återfå sin ställning i det statliga utbildningsväsendet, medan olika typer av modenycker på åsiktsmarknaden får flytta till privata initiativ.  

Stödet till kulturlivet ska ses över. Den politiska snedfördelningen av skattemedel som skett under lång tid måste brytas. De skattemedel som avsätts till kultur har politiken ett oavvisligt ansvar att utvärdera. Olika åsiktsriktningar och perspektiv har lika rätt till att ta del av skattemedel. Kultur som vill stå fri från politiken och dess krav, kan göra det genom privat finansiering.

De statliga stöden till public service och presstöd behöver reformeras. Förslag kommer under perioden att föreläggas riksdagen som bättre tillgodoser krav på balans mellan olika perspektiv snarare än opartiskhet som är ett omöjligt mål att utvärdera.

*

Regeringen skall sänka det totala skattetrycket. Dels därför att staten inte uppfyller sitt uppdrag i förhållande till de höga skatter som tagits ut av svenska folket det senaste årtiondet. Dels därför att det alltid ska löna sig att arbeta. Tidigare regeringars experiment med ”grön skatteväxling” har visat sig skapa svåra problem. El-, bensin- och dieselpriser kan inte chockhöjas samtidigt som staten tar ut världens högsta skatter på energi.

Statsmakten måste istället effektiviseras så att skattebetalarna får ut mer nytta för de skatter som betalas. En översyn av de över 500 myndigheter som finns inom statsapparaten ska ske, med målsättningen att kraftigt reducera antalet. Översynen ska utgå från den nytta för medborgarna som myndigheterna utför, och om den nyttan är värd sin kostnad.

Regeringen skall värna det personliga ägandet och skapa ett bra näringslivsklimat. Företagande, innovationer och entreprenörskap är grunden för det svenska välståndet. Näringslivets möjligheter att nå framgång i en hårdnande internationell konkurrens är avgörande för att generera tillgångar som stärker det svenska välståndet. Den ekonomiska politiken måste därför inriktas på att underlätta för företagande och ökad export.

Såväl en pandemi som ett anfallskrig i Europa har visat hur sårbart ett utvecklat land kan bli på den globala arenan. Det är en statlig uppgift att för Sverige återskapa beredskap för risken att globala brister uppstår på allehanda viktiga varor och funktioner. Självförsörjningsgraden på en rad strategiska områden måste stärkas genom aktiva politiska insatser.

Sverige behöver trygga vårt livsmedelsbehov och bidra till världens livsmedelsförsörjning genom att utöka produktionen i det svenska jordbruket. Också mediciner, metaller och andra avgörande produkter måste bättre garanteras genom ökad nationell beredskap och en omläggning av handeln till vår del av världen.

Möjligheterna att bo och verka i hela landet skall värnas. Möjligheten att bygga i glesbygder och i mindre tätorter skall underlättas, bland annat genom avskaffat strandskydd, utom i vissa mycket avgränsade och exploaterade områden. De glesbefolkade områden som bidrar till Sveriges elproduktion och andra viktiga välståndsskapande verksamheter ska erhålla del av de tillgångar som där skapas. Arbetsgivaravgiften skall sänkas för företag i glesbygdskommuner.

*

Regeringen skall arbeta för att stärka Europeiska unionen i dess ursprungliga ändamål att underlätta handel mellan europeiska länder och marknader. Frihandelszonen ska värnas medan den politiska överbyggnaden, där Bryssel lägger sig i medlemsländernas interna angelägenheter, behöver förändras så att varje politikområde blir ett frivilligt samarbete som varje medlemsland kan avgöra om man vill delta i eller stå utanför.

Regeringen skall i grunden förändra det statligt finansierade biståndet så att fokus läggs på katastrofhjälp. Denna ska organiseras inom Försvarsmakten, räddningstjänsten och andra aktörer som i landet svarar för akuta insatser vid svåra olyckor, stora bränder, naturkatastrofer och liknande. Denna organisation ska vara överdimensionerad för svenska förhållanden, så att beredskap finns att snabbt kunna hjälpa till runt om i världen vid jordbävning, tsunami eller andra svåra katastrofer.

En fond för stöd till flyktingläger i närområdet ska etableras samtidigt som de svenska bidragen till FN och andra internationella organ minskar och endast får utbetalas sedan garantier utfärdats om att korruption inte förekommer, liksom garantier mot att tjänstemän från icke-demokratiska stater tilldelas beslutande positioner i FN-systemet. Något budgetmål i procent i statsbudgeten för biståndet ska inte utfärdas, däremot välkomnar regeringen alla frivilliga insamlingar som om de är framgångsrika kan nå upp till de höga ambitioner som svenskar har om att hjälpa till utomlands. Staten kommer att svara för utbyggd beredskapskapacitet vid katastrofinsatser och utöka stödet till konkreta klimatinsatser och reningsteknik i länder där utsläppen är som störst.

*

Regeringen skall arbeta för en god miljö och mot uppvärmning av klimatet. Det sker primärt genom teknisk utveckling där naturtillgångar används alltmer effektivt. Återvinning av resurser ska öka och utsläppen fortsätta att minskas.

Med en ekologisk grundsyn som bygger på naturens kretslopp är det viktigt att värna närmiljön, naturlandskapet och växt- och djurliv. Det gäller både på land och i vatten.

Under lång tid hade Sverige ett robust och stabilt energisystem. I takt med förtida avveckling av kärnkraft har svåra obalanser uppstått som innebär att oljekraftverk eldar tiotusentals liter olja i timmen för att producera elektricitet i Sverige samtidigt som europeiska grannländer ökar sin eldning av smutsig brunkol. Detta är effekter av en energipolitik som sägs vara grön men som saknar konsekvensanalyser och inte ger önskade resultat.

Regeringen skall återföra klimat- och energipolitiken till verkligheten. Skatter och subventioner kring olika energikällor ska ses över så att de blir energislagsneutrala. Havsbaserad vindkraft ska inte subventioneras med anslutningsledningar och kärnkraft ska inte bestraffas med omotiverat höga statliga avgifter.

Sverige behöver ökad elproduktion med tanke på elbilar och annan övergång från olja till eldrift. Men detta behov får inte leda till förhastade och ineffektiva nya anläggningar som förstör landskap och hav. Vattenkraften i redan befintliga anläggningar, både stora och små, kan effektiviseras så att de outbyggda Norrlandsälvarna och andra värdefulla älvsträckor kan bevaras. Ny kärnkraft ska möjliggöras. Lagar som försvårar nya reaktorer ska ändras.

*

Regeringen skall stärka familjernas valfrihet. De kvoterade månaderna i föräldraförsäkringen ska låsas upp så att familjerna själva kan bestämma hur man vill organisera sin vardag.

Regeringen skall verka för ökat bostadsbyggande. Det ska ske genom bland annat regelförenklingar. Bostadspolitiken ska syfta till en bomarknad med god balans mellan hyresrätt, bostadsrätt och egna hem.

Regeringen skall stärka grundläggande infrastruktur i landet. Till viss del handlar det om att prioritera underhåll av befintlig infrastruktur, snarare än att satsa på nybyggnation. Viss statlig infrastruktur, som vägar och järnvägar behöver mer resurser efter år av eftersatt underhåll. Detta för att återskapa tillförlitlighet och kvalitet.

Regeringen skall värna det kommunala självstyret. Exempelvis ska kommuner fortsatt ha rätt att stoppa vindkraftsparker som saknar stöd i befolkningen. Statens detaljstyrning ska minska. Kommuner ska i högre grad få behålla kommunalskatten som dess invånare betalar. Utjämning till ekonomiskt svaga kommuner ska i högre grad ske via statens budget.

Regeringen har som självklar utgångspunkt jämställdhet mellan kvinnor och män. Unga och gamla har lika värde. Likaså skall meritokrati, i stället för kvotering, gälla för både svenskfödda och utrikesfödda.

Regeringen vill med den inriktning som här presenteras stärka medborgarnas tilltro till samhällskontraktet mellan dem och staten. Regeringens politik ska sätta svenska folket först.

*

En regeringsförklaring som denna skulle lyfta övergripande aspekter i svenskt samhällsliv snarare än att leverera långa listor på enskilda åtgärder. Det är vad jag anser behövs nu. Ledarskap. Helhetsperspektiv. Handlingskraft.