Åren 2014-2021 är medelkostnaden för migrationen 131 miljarder per år. Det visar ny studie som Sverigedemokraterna publicerar idag.

ANALYS. Studien har utgått ifrån de fakta som redovisades i rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. År 2009 gör professorn Jan Ekberg där en prognos för kostnaden för hela invandrarbefolkningen 2007-2050. SD har sedan följt upp utfallet för de 15 första åren, 2007-2021 och sen räknat om Ekbergs resultat utifrån den faktiska invandringen.

Under denna period beräknas nettoskattekostnaden för invandrarbefolkningen på 1.397 miljarder kronor, vilket blir 93 miljarder i genomsnitt per år. Om man avgränsar sig till de senaste åren, 2014-2021, har kostnaden för migrationen varit ännu högre: 131 miljarder kronor per år.

– Vi öppnar för kritik. Vi har inte hittat på något själva utan tagit den forskning som finns sedan tidigare, sedan har vi lagt in den fakta som finns i dag, säger Jimmie Åkesson på pressträff.

Kostnaderna har dolts

ESO-rapporten bröt när den kom 2009, mot att den allmänt spridd uppfattning i svensk samhällsdebatt om att invandringen var en samhällsekonomisk vinstaffär för Sverige. Ändå fortsatte etablerade aktörer i politik och media att under migrantvågen några år senare, 2015, hävda att invandringen är lönsam – helt i strid med vetenskapen.

Dagens studie räknar fram vilka kostnaderna är mot bakgrund av den invandring Sverige faktiskt haft de senaste 15 åren.

Sett enbart till asylrelaterad invandring (flyktingar/flyktinganhöriga) har kostnaden varit särskilt stor, medan nettokostnaden för hela invandringen, då också arbetskraftsinvandring inräknas, har varit lägre. Men ändå en mycket, mycket stor nettokostnad för landet.

Fler från Afrika och Mellanöstern

Studien visar också på ett demografiskt skifte i Sverige under dessa 15 åren. Invandrargrupperna från Afrika, Mellanöstern och Syd- och Centralasien har sammantaget ökat från att utgöra 3,8 procent av befolkningen 2006 till att vara 9,2 procent 2021, en ökning med nära 620.000 personer, eller ökning på 178 procent.

Av Sveriges befolkningsökning 2007-2021 om totalt 1.339.069 personer var 915.303 personer utrikes födda, alltså en tydlig majoritet av befolkningsökningen. Och av de utrikesfödda kommer två tretredjedelar från Afrika, Mellanöstern eller Syd- och Centralasien.

Studien visar: Mer forskning behövs

”Vi efterlyser ny forskning kring olika invandrargruppers påverkan på de offentliga finanserna
samt hur bidragsberoendet ser ut i de olika grupperna”, skriver man i studien. Detta eftersom det är viktigt att veta hur sto den offentligfinansiella effekten blir på samhället av invandringen.

”Sådan forskning kan då bli ett rationellt styrmedel för hur Sveriges invandrings- och biståndspolitik ska utformas i framtiden.”

*

Vad får man under ett år för 130 miljarder?

  • Man får 200 000 grundskolelärare.
  • Man får 5 500 intensivvårdsplatser.
  • Man kan höja pensionen med 5 000 kr månaden före skatt för den genomsnittlige pensionären.

I rapporten ingår följande studier

  • Jan Ekbergs studie ”Invandringen och de offentliga finanserna”, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2009) vilken handlade om hela invandrarbefolkningens nettoskattekostnad 2006. Kommer fram till att nettoskattekostnaden var 1,5-2% av BNP 2006, vilket omräknat till kronor var 63-84 miljarder kronor (i 2021 års priser).
  • Joakim Ruists båda studier från 2015, ”The Fiscal Cost of Refugee Immigration: The Example of Sweden” och 2018 ”Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering” , vilka behandlar nettoskattekostnaden för flyktingar och flyktinganhöriga. Kostnaden räknas ut per person och uppgick till 70 000 kr per i Sverige boende flykting och flyktinganhörig 2007 samt 74 000 kr i genomsnitt över en flyktings liv i Sverige.
  • Lina Aldén och Mats Hammarstedts studie ”Hur påverkar flyktinginvandringen de offentliga finanserna” från 2016 om nettoskattekostnaden per flykting under de sju första åren efter folkbokföring i Sverige. Studien var en kohortberäkning där de följde varje årskull flyktingar över sju år och studerade hur nettoskattekostnaden utvecklades. De kom fram till att kostnaden var ca 190 000 kr/flykting första året och ca 95 000/flykting sjunde året i landet.

*
Läs studien: Invandringen och de offentliga finanserna (2022)