EU justerar ned den svenska tillväxtprognosen. Och Sverige har den fjärde högsta arbetslösheten i hela Europa. Är orsaken den socialdemokratiska gröna omställningen? Det frågar Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

I debatt efter debatt och utspel efter utspel hävdas det av det socialdemokratiskt ledda rödgröna regeringsalternativet att den så kallade gröna omställningen skapar tillväxt och nya jobb.

Låt mig betvivla detta.

Sverige ligger illa till

Under sommaren presenterade EU-kommissionen, via ekonomikommissionär Paolo Gentiloni, sin tillväxtprognos. Det var en minst sagt dyster läsning. Den svenska tillväxtprognosen justeras ned – både för i år och för nästa – och Sverige beräknas få den lägsta tillväxten av alla medlemsländer.

Utöver detta kan vi se att EU-statistiken visar att Sverige har den fjärde högsta arbetslösheten i hela Europa. Genomsnittet för de 27 medlemsländerna låg på 6 procent. Sverige hade 7,7 procent.

Det är bara länder som Grekland, Spanien och Italien som har högre arbetslöshet än Sverige. Min fråga blir givetvis till Socialdemokraterna om detta är resultatet av den så kallade gröna omställningen?

Att ”gå före” skapar högre inflation

Regeringen bedriver som bekant en klimat- och miljöpolitik som bygger på att Sverige skall vara ett föregångsland på miljöområdet.

En aspekt som nästan aldrig tas upp i den ekonomiskpolitiska debatten är att föregångspolitiken inom klimat- och miljöområdet skapar högre inflation. Riksbanken släppte före sommaren en rapport som lyfte detta tema. Tyvärr fick den inte det genomslag den borde ha fått.

Ett av de mest påtagliga verktygen är att göra det dyrare att använda fossila bränslen för vanligt folk och svenskt näringsliv. Det är en av anledningarna till att den så kallade föregångslands-politiken på klimat- och miljöområdet kommer att påverka inflationen och därmed förutsättningarna för penningpolitiken.

Högre el- och bränslepriser

Genom att gång efter annan hävda att Sverige ska gå före inom klimat- och miljöpolitiken, vilket Socialdemokraterna livligt påhejade av vänsterkoalitionen i form av C, V och MP gör, kan vi alla förvänta oss att energi- och drivmedelspriserna fortsätter att öka och att det uppstår negativa effekter på det aggregerade utbudet i ekonomin när koldioxidintensiv teknik avvecklas.

Investeringar i ny teknik bidrar sålunda till högre efterfrågan i ekonomin och när den nya tekniken tas i bruk uppkommer positiva effekter på det aggregerade utbudet. Dessa effekter pekar på ett ännu högre inflationstryck under vänsterkoalitionens drastiska klimatomställning.

Förda politiken fungerar inte

Svensk klimat- och miljöpolitik har allt för länge byggt på premissen att Sverige ska gå före och besluta om betydligt större utsläppsminskningar än andra länder. Tanken bakom detta är, enlig Socialdemokraterna, att Sverige på så sätt ska kunna påverka andra länder att gå i samma riktning. Problemet med denna strategi är att det inte finns något som tyder på att den fungerar.

Det finns ingen forskning på området, som stödjer att föregångspolitiken på något sätt bidrar till minskade utsläpp.

Sverige har ingen avgörande påverkan

Låt mig ur miljösynpunkt slå fast det faktum som de rödgröna inte vill kännas vid – Sveriges nettoutsläpp är endast 6,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket i sin tur ska ställas mot de totala globala växthusgasutsläppen om cirka 59 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Sverige kan därför omöjligen ha en direkt och avgörande påverkan på klimatet eller den globala miljön.

Socialdemokraterna har uppenbart förlorat sig i miljöpartistisk retorik och ser inte ens hur de mest basala behoven i ett samhälle fungerar. Magdalena Andersson fortsätter att hävda att Sverige ska gå före med exempelvis en reduktionsplikt på över 30,5 procent samtidigt som kraven från EU vad gäller inbladning av biodrivmedel redan var uppnådda innan reduktionsplikten infördes. Med drivmedelspriser som fortsatt ligger på en unikt hög nivå och lägger en strypsnara på svenskt näringsliv och medborgare framstår Socialdemokraternas inriktning som oerhört provocerande.

Sämre konkurrensmöjligheter

Vi har ända sedan reduktionspliktens införande framhållit att reduktionsplikten gör bränslet dyrare utan att det blir någon större skillnad för miljön samt att reduktionsplikten riskerar försämra konkurrensmöjligheterna för svenskt näringsliv likväl som att den slå hårt mot framför allt alla de som bor utanför storstäderna.

Föregångslands-politiken måste få ett slut. Sverige behöver en blå-gul regering som sätter tillväxt- och jobbskapande först!

Martin Kinnunen
Miljöpolitisk talesperson (SD)