Många förfäras över att den amerikanska Högsta domstolen dragit tillbaka ett femtio år gammalt beslut om att inte lägga några juridiska hinder för aborter ända fram till födseln. Men aborter är en fråga om politik och värderingar och ska beslutas i demokratisk ordning.

Domstolens beslut innebär att det är de av folket valda politikerna som ska sätta ramarna för hur lätt eller svårt det ska vara att göra abort. Domstolen tar varken ställning för eller emot abort. Man slår fast att det inte är jurister utan folkvalda som ska bestämma över lagar som reglerar abort.

I amerikanska konstitutionen står att frågor som inte tas upp explicit får avgöras av delstaterna. Och eftersom frågan om abort inte nämns i konstitutionen finns två sätt att stifta lagar: Varje delstat kan införa sina abortregler, snäva eller vida. Dessutom kan man på federal nivå försöka genomdriva ett tillägg till konstitutionen, även om det är svårt och kräver kvalificerad majoritet både i kongressen och bland antalet delstater som ratificerar tillägget.

Men det är så lagar stiftas i USA. Att abort istället reglerats direkt av nio domare i Högsta domstolen är ett kraftigt och märkligt undantag. Det undantaget upphävs nu.

Inget bakslag utan demokratisk förankring

Från vänsteraktivistiskt håll hävdas att det är ett bakslag för rätten att göra abort, men det behöver det inte alls vara. Att hävda det är detsamma som att säga att demokrati och folkstyre är något negativt.

Varför skulle det vara rätt att i just abortfrågan frångå demokrati för att förlita sig på icke-folkvalda jurister?

Ett antal delstater kommer att begränsa aborträtten, ja. Men det beror i så fall på att delstatens invånare valt politiker med den hållningen. Och i delstater som New York och Kalifornien kommer inga förändringar att ske. Där ändringar sker, som exempelvis Mississippi, handlar det om att ”skärpa” abortlagstiftning så att aborter efter vecka 15 förbjuds. Det är inte så långt ifrån den svenska lagstiftningen på 18 veckor.

Olika lagar i olika delstater då folk röstat olika

Vissa delstater kommer att gå längre. Men det förklaras av endast en faktor: medborgarna i dessa delstater har valt politiker som står för abortmotstånd. Det är alltså väljarkåren i dessa delstater som vill ha det så. Ska demokrati gälla? Eller inte?

Det blir demokratiskt tveksamt när vänsteraktivister i storstäder försöker tvinga på andra delar av landet sina åsikter, och köra över delstater som har sina egna representanter för lokalbefolkningen.

I ett demokratiskt samhälle ska beslut fattas utifrån hur väljarkåren ser på frågan och vilka politiker de väljer som sina representanter. Det gäller också i abortfrågan.

*

Se mer: Supreme Court decision restores constitutional principles (Fox News), Inside the Supreme Court decision that overturns abortion rights (PBS)