Hela Socialdemokratins regeringsmakt vilar på att Annie Lööf fick utarbeta ny, krångligare lag kring strandskyddet. Men nu avvisar riksdagsmajoriteten det av C och MP utdragna kompromissandet.

Ingenstans är socialismen så närvarande som när en fastighetsägare vill göra något på sin tomt, om det finns minsta vattenpöl i närheten. Då går miljöaktivister på kommunkontor och länsstyrelser igång som fullfjädrade stalinister. Strandskyddet stoppar all utveckling i vattennära miljöer.

C har försökt men misslyckats

Det ska sägas att Centerpartiet har försökt mjuka upp reglerna. Först av Andreas Carlgren som miljöminister 2009. Men när hans lagtexter uttolkades av miljöaktivisterna i myndigheterna blev strandskyddet än hårdare. Politiken förlorade mot byråkratin som kunde fultolka lagtexten.

Annie Lööf har sedan skänkt bort hela regeringsmakten till S i utbyte mot att på nytt försöka mjuka upp statens stenhårda motstånd mot all utveckling av mark nära vatten. Det var naturligtvis dumdristigt av henne att tro att hon skulle rå på en miljöpartistisk miljöminister och fundamentalisterna i statliga myndigheter, som nog egentligen inte bryr sig så mycket om miljön men vill nå total makt över marken och göra äganderätten meningslös.

Den kompromiss som C och MP kom fram till och som S lagt på riksdagens bord som proposition avvisas nu av en majoritet i riksdagen. Det framgår av motioner från SD, M, KD och V.

Närdemokrati före byråkratiskt maktmissbruk

I veckan lämnade Martin Kinnunen m fl (SD) in en motion där man skriver: ”Det nationellt likriktade strandskyddet behöver avskaffas.” Istället för myndighetsmakt värnar man närdemokrati, alltså medborgarnas makt framför juristernas: ”Medborgare måste ges större chans att påverka utformningen, närdemokratin måste ökas. Mer inflytande måste därför ligga hos kommunerna, liksom det gör i exempelvis Finland.”

Det är en viktig landsbygdsfråga att skapa ett strandskydd ”som i hög grad tillåter byggande”, skriver Kinnunen. Det som Centerpartiet fullständigt misslyckats med, både som regeringsparti och som stödparti åt S.

Självklart ska natur med stor betydelse för djur- och växtliv nära vatten skyddas på ett effektivt sätt. Kinnunen mfl menar att det kan ske bättre genom andra instrument än strandskydd. Motionen nämner naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. 

Det är den rimliga tågordningen: skydda det som har stort värde, men lägg inte en kvävande, socialistisk äganderättsinskränkande filt över alla strandnära marker.

Kryphål blir huvudalternativ i postmodern tid

Men även SD öppnar för att ge byråkraterna möjlighet att djävlas med fastighetsägarna. I motionen heter det: ”Kommunerna ska ha huvudansvaret för strandskyddet och länsstyrelserna ska i regel inte kunna överpröva utfärdade kommunala beslut om strandskydd.”

Det var just denna sorts skrivning som gjorde att Andreas Carlgren misslyckades. Formuleringen ”i regel inte kunna” kommer att missbrukas av myndighetspersoner och i praktiken betyda ”alltid kunna”. Varje undantag som politiker öppnar upp för i lagtexter, utnyttjas maximalt av tjänstemän i vårt postmodernistiska tidevarv.

Ge dem inte den makten. Värna demokratin och de folkvaldas beslut. Återför sunt förnuft i frågor om stränder. Och gärna överallt annars.