Försvaret måste byggas upp så att vi har ett totalförsvar som klarar svåra tider. Under en period behöver vi minska utlandsinsatserna, säger Per Söderlund, SD:s nye försvarspolitiske talesperson.

Vi står inför en uppbyggnad av försvaret som under lång tid varit eftersatt, säger han i intervju med Riks.

I riksdagens budgetdebatt i 8 december 2021 sa Per Söderlund:

– Sedan det ödesdigra försvarsbeslutet 1996, då man beslutade att försvaret skulle reduceras för att i stället utvecklas vid behov och gå från invasionsförsvar till anpassningsförsvar, har försvarsbudgeten minskat från 2,2 procent av BNP till mindre än hälften: 1 procent 2017 och 2018.

– Riksdagens mål är att försvarsbudgeten ska vara 1,5 procent av bnp 2025. Vi står bakom det målet men anser att det på sikt bör höjas ännu mer för att nå 2 procent av bnp 2030 och att mer pengar kan behöva skjutas till på vägen dit.

Då hade partiet i sin kommittémotion om försvarspolitiken skrivit:

– Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats de senaste decennierna, utvecklingen har accelererat de senaste åren och stundtals överraskat. Inte minst har utvecklingen i Ryssland påverkat Sveriges säkerhetspolitiska läge negativt.

– Försvarsanslagen som andel av BNP har trots denna utveckling fortsatt att minska, vilket lett till omfattande neddragningar och nedläggningar inom totalförsvaret.

– Målet med Sverigedemokraternas försvarspolitik är att skapa ett totalförsvar som åter kan försvara hela Sverige mot en kvalificerad motståndare. Sverigedemokraterna fokuserar därför på försvaret av Sverige framför internationella insatser.

– För att klara av att uppnå den ambitionsnivån bedömer vi att anslagen kommer behöva höjas ytterligare efter år 2025, så att de senast år 2030 är uppe i två procent av bruttonationalprodukten. Försvarsmakten behöver också ges möjlighet att planera långsiktigt varför vi anser att budgetramen behöver bli treårig.

– För att vidmakthålla en fortsatt god försvarsförmåga över tid anser Sverigedemokraterna att det genom lag ska anges en lägsta nivå för försvarsanslagen.