Politiker står numera och talar om hårdare straff, men i verkligheten har de försvårat för rättsstaten att vara effektiv. Det visar debattartikel av 29 åklagare som föreslår återgång till tidigare strängare lagstiftning.

Sverige är ett dårhus på rättsstatens område. De gamla partierna har i årtionden satsat på ”rättigheter” för brottslingar, vilket gjort det allt enklare att begå brott och komma undan domstolar och påföljder.

Partiers rättighetstänk gynna kriminella

Därför är det talande att när 29 åklagare, de som dagligen arbetar med att ställa kriminella inför rätta, som första punkt i debattartikel om åtgärder mot gängbrottsligheten föreslår återinförande – ja, lägg märke till ordet – återinförande av gammal lagstiftning som fanns fram till 2010:

”Återställ hanteringen av unga misstänkta till vad som gällde fram till runt år 2010. Ungdomar som anträffas med att begå brott ska kunna anhållas om det behövs, förhör med brottsmisstänkta ungdomar ska kunna hållas direkt, och de ska inte omedelbart släppas ut på gatan igen för att triumfera för sina kompisar. Straffmätning bör nyanseras och skärpas när brotten sker inom ramen för organiserad brottslighet. Häktning, eller något motsvarande, skall vara en reell möjlighet när andra åtgärder inte är tillräckliga. Att utnyttja ungdomar för brottslig verksamhet bör ses som försvårande moment i alla brott.”

Att Sverige alltmer blir laglöst land beror på att de gamla partierna i praktiken – också avsiktligt? – hjälper kriminella så att det blivit allt enklare att komma undan straff.

Skälet är rättighetstänkandet. Också stackars kriminella ska ha stor mängd rättigheter, även om de inte lever upp till några skyldigheter.

Detta har lett till ett moraliskt haveri för den svenska rättsstaten som gör att brottsligheten kan öka. Så länge de gamla partierna värnar mer om mördarnas rättigheter än de som blir mördade, då kommer våldet att fortsätta öka.

Andra enkla åtgärder som sätter ner foten

Åklagarna ger också andra exempel på åtgärder som snabbt skulle försvåra för gängkriminella:

”Skyddande av brottsling bör innefatta alla former av skyddande, även förstörelse av bevis, straffen bör skärpas och all otillbörlig påverkan av rättsprocess – t ex att köpa vittnen – bör kriminaliseras.”

Det är häpnadsväckande att detta inte redan är lag. I en rättsstat ska naturligtvis allt sabotage mot en rättvis rättegång straffas hårt – eftersom det är angrepp på demokratins absolut mest grundläggande funktion.

Åklagarna påtalar också de rättegångsregler som finns i exempelvis Danmark, att tidigt förhör är bevis även om den som givit uppgifter tar tillbaka.

”Man bör lägga mer vikt vid uppgifter som lämnas tidigt i utredningen. Det bör införas en tidsgräns i rättegången efter vilken parterna inte får komma med nya uppgifter utan särskilda skäl.”

Nuvarande svenska regler innebär att det är enkelt att sabotera en rättegång. Det tillåter inte Danmark. Det borde naturligtvis inte heller Sverige göra.

När ska vi få politiker vid makten som tar undergrävandet av rättsstaten på allvar?