Tre nya områden kommer att hamna på polisen uppdaterade listor över utsatta områden där kriminaliteten är extra omfattande. Två områden lämnar listorna.

De förorter som kommer till ligger alla i Stockholmsregionen: Fisksätra (Nacka kommun) och Visättra/Grantorp i Flemingsberg (Huddinge kommun) räknas nu som utsatt område. Dessutom har Valsta (Sigtuna kommun) tagits upp på listan för riskområde.

I två förorter har läget förbättrats så att de inte finns med på listorna: Rannebergen i Göteborg och Klockaretorpet i Norrköping. Det avslöjar Ekot.

Lägesbild genom tre kategorier

Polisen arbetar med tre kategorier: 1) särskilt utsatta områden, 2) utsatta områden och 3) riskområden.

Definitionen för den första och allvarligaste kategorin är att det finns allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen då det där förekommer systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Det innebär att nästintill omöjlig situation för polisen att fullfölja sitt uppdrag.

Andra kategorin försöker gängen stärka sina positioner genom hot, utpressning och offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man.

Tredje kategorin gäller för förorter som ännu inte nått hög grad av gängdominans, men där det finns en överhängande risk att läget förvärras om inte adekvata åtgärder sätts in.

Arbetat med att skapa en konkret lägesbild genom att klassificera denna typ av områden började 2015, då man lånade verktyg för upplägg och kategorisering av ekonomhistorikern Mauricio Rojas. Man skapade sedan definitioner lämpliga för polisarbete. Skälet till klassificeringen är att underlätta fördelningen av resurser i landet. Enligt polisen ökar lägesbilden ”förutsättningarna för att skapa trygghet och säkerhet för allmänheten”.

Positiva tendenser under pandemin

Polismyndigheten har ännu inte publicerat sin uppdaterade lista och vill inte kommentera de enskilda områdenas utveckling. Enligt ett regeringsuppdrag ska polisen redovisa en uppdaterad lista senast den 1 december i år.

– Vi ser inga större svängningar mellan åren, när vi gör de här bedömningarna. Men överlag så ser vi positiva tendenser, att det går åt positivt håll. Det finns områden som har en negativ utveckling, men överlag ser vi positiva tendenser, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning till TT.

En viktig förklaring till att polisen upplever att det varit något lugnare generellt kan vara att coronapandemin i hög grad påverkat all verksamhet i samhället under 1,5 års tid.