Andelen svenskar med svenska föräldrar är nu i minoritet i Malmö. Mer än hälften av har utländsk bakgrund. Födelsetalen tyder på att Malmö blir allt mindre svensk, enligt traditionella mått.

Över hälften av Malmös befolkning, 56,0 procent, hade 2020 utländsk bakgrund (enligt definitionen minst en utländskfödd förälder), enligt Statistiska Centralbyråns, SCB. För tio år sedan, 2010, låg andelen på 43,5 procent.

Bland nyfödda har mer än en tredjedel nu två utlandsfödda föräldrar, lägger man till de med en utlandsfödd förälder stiger andelen till 58 procent, rapporterar Bulletin (betalvägg).

Lever på bidrag

Ur Bulletin.

Långt innan majoritetsbefolkningen i Malmö kommit att bestå av personer med utlandsbakgrund, blev dessa den största gruppen som tog emot ekonomiskt bistånd. Där blev man majoritet 1995.

Sedan dess har dominansen bland bidragstagare med utlandsbakgrund bara ökat. Malmö stad betalade ut försörjningsstöd om totalt mer än 1,1 miljarder kronor år 2020. Av detta gick 880 miljoner kronor till hushåll med minst en utrikes född sambo, och resterande 245 miljoner till inrikes födda hushåll, skriver samhällsanalytikern Nima Sanandaji i Bulletin.

Även när det gäller andra bidrag som utbetalas istället för lön, dominerar utländsk bakgrund. Bland dem som är födda i Sverige och bor i Malmö stad kommer 3,9 procent av nettoinkomsterna från olika transfereringar. Bland utrikesfödda från övriga Norden är det 5,5 procent, och bland dem från övriga Europa 6,7 procent.

Ur Bulletin

Hos dem som är födda i andra delar av världen är summan betydligt högre, 14,4 procent. Mer än tre gånger så hög andel bidragsberoende än malmöbor födda i Sverige.

Malmö har i grunden goda förutsättningar till ekonomisk tillväxt, och gynnas av att vara sammanknutet med Köpenhamn, liksom av närheten till universitetsstaden Lund. Ändå har man större bidragsberoende än de andra större städerna.

Att bidragskulturen ändå blivit värre än på andra håll beror på vänsterstyren i kommunen som inte haft fokus på arbetslinjen. En annan faktor är att otryggheten i Malmö är så stor att den tränger bort ekonomisk aktivitet. Samtidigt är kommunens näringspolitiken bland de mindre företagsvänliga i Sverige.

Andra betalar av sin kommunalskatt till Malmö

En anledning till att kommunpolitikerna i Malmö inte behöver åtgärda bidragsberoendet är att andra kommuners invånare får betala genom kommunala skatteutjämningen. Malmö får 6,2 miljarder kronor under 2021 från andra kommuners invånare.