EU-domstolen slår åter fast att arbetsgivare har rätt att förbjuda slöja på arbetstid. En pedagog på en förskola krävde att få använda slöja och blev avstängd från skolan. Nu ger EU-domstolen arbetsgivaren rätt att stoppa slöjbeklädd personal i skolan.

KOMMENTAR. Företag får sparka muslimska kvinnor för att de bär slöja om de jobbar direkt mot allmänheten eller om slöjan kan antas skapa arbetsplatskonflikter. Det har domstolen slagit fast tidigare (se här).

Det nya fall som EU-domstolen behandlat i sommar och som nu blir prejudikat och vägledande för svenska och andra arbetsplatser i hela EU, gäller två tyska kvinnor som skickades hem från jobbet för att de vägrade att ta av sig sina slöjor.

En specialpedagog på en förskola i Hamburg fick först en varning och stängdes sedan av helt. Förskolan sade att den muslimska huvudduken bröt mot företagets neutralitetspolicy vad gäller politik, filosofi och religion i förhållande till föräldrar, barn och utomstående.

EU-domstolen ger nu förskolan rätt att avvisa personal som inte tar av sig slöjan på arbetsplatsen (mål C-804/18).

Ingen rätt att bära slöja

Pedagogen överklagade arbetsgivarens beslut till Arbetsdomstolen i Tyskland där hon yrkade att skolan skulle förpliktas att undanröja de beslut man fattat.

Den tyska domstolen ombad EU-domstolen att besvara frågan huruvida en intern regel på en arbetsplats, som förbjuder arbetstagarna att bära synliga symboler för sina politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser på arbetsplatsen, utgör direkt diskriminering på grund av religion eller övertygelse.

EU-domstolen hänvisar till tidigare dom och erinrar om att ”en sådan regel inte utgör direkt diskriminering när den utan åtskillnad avser varje yttring av sådana övertygelser och företagets samtliga arbetstagare behandlas på ett identiskt sätt genom att de generellt och utan åtskillnad bland annat åläggs en neutral klädsel som innebär att sådana symboler inte får bäras”.

Detta konstaterande ändras inte av att vissa arbetstagare följer religiösa föreskrifter som kräver att en viss klädsel bärs. Domstolen är medveten om att krav på att ta av sig slöjan ”kan ge upphov till en särskild olägenhet för sådana arbetstagare”, men det påverkar inte konstaterandet att arbetsgivarens neutralitetspolicy, i princip ”inte innebär att arbetstagare behandlas olika på grund av ett kriterium som är oupplösligt förbundet med religion eller övertygelse”.

Alltså, den enskildes religionsfrihet står inte över arbetsgivarens rätt att i religionsfrihetens namn slippa alla religiösa symboler på arbetsplatsen.

Ger stöd till svenska kommuner

Detta förnyade beslut i EU-domstolen kommer att få stora konsekvenser på svenska arbetsplatser.

Den nya domen bekräftar det som Samtiden i en ledare för 1,5 år sedan konstaterade, dvs att arbetsgivare också för skolor har rätt att förbjuda slöjor på arbetsplatsen.

Men svenska domstolar har i samband med slöjförbud i Skurup och Staffanstorp bortsett från EU-domstolens beslut 2017. Nu får svenska domstolar en ny påminnelse – eller blir tagna i öronen, om man så vill – av EU-domstolen som slår fast att slöjförbud är tillåtet och ingen kränkning av religionsfriheten.

EU-domstolens besked innebär att de som inte är muslimer också har rätt till sin religionsfrihet att slippa pådyvlas andras religion.

*