I dag på Assistansens dag konstaterar Jimmie Åkesson och Carina Ståhl Herrstedt att en funktionsnedsättning, oavsett form, inte är något man väljer. Det är något man föds med eller av olika skäl drabbas av senare i livet. Och därför välkomnar de förslagen i en ny utredning.

Sverige ska vara ett välfärdsland som man kan räkna med och känna trygghet i. En viktig förutsättning för detta är att alla som kan bidra till det gemensamma också gör det.

Gör din plikt – kräv din rätt, brukar vi tala om.

Men det ska också kompletteras av principen att ge efter förmåga, få efter behov. Man ska känna sig trygg med att få stöd av en fungerande och omhändertagande välfärd vid situationer då omständigheter gör att behovet uppstår. Detta är en central del i Sverigedemokraternas strävan efter det nya folkhemmet.

Ett mer självständigt liv

Idag den 4:e juni uppmärksammar vi Assistansens dag. ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”, eller LSS som den vanligtvis benämns, infördes för att på olika sätt ge funktionsnedsatta ett mer självständigt liv och har utgjort en viktig del av välfärden sedan årtionden tillbaka.

Idag finns det omkring 100 000 personliga assistenter i Sverige, vilket vittnar om hur stort detta behov är.

Vi ser och förstår således betydelsen av denna lag, både för individen och för dennes familj. En funktionsnedsättning, oavsett form, är ingenting som man väljer. Det är något man föds med eller av olika skäl drabbas av senare i livet. Därför välkomnar vi de förslag som finns i utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”, och ser dessa som ett kvitto på att Sverigedemokraternas politik legat rätt.

Inte enbart behov som sondmatning

Vi har länge kämpat för en översyn av de grundläggande behoven där samtliga behov – inte bara andning och sondmatning – ska vara assistansgrundande i sin helhet. Det alltför stora föräldraansvaret har vi länge velat snäva in och förtydliga så att inte godtycklighet och skillnader råder runt om i landet, bara för att nämna något. Därför ser vi med tillförsikt på vad utredningen kan leda till.

Med detta sagt finns det dock fortfarande mycket kvar att göra. Vi vill se ett helt nytt system för omprövningen av assistansersättning. Idag är den så kallade tvåårsomprövningen fryst, men vi vill se ett permanent förbättrat system där fler undantag kan göras. Vid en del medfödda och permanenta funktionsnedsättningar är det både onödig byråkrati såväl som nedvärderande för individen att gång efter gång behöva gå igenom och redovisa alla sina behov vartannat år.

Fritt val av hjälpmedel

Så länge vi har omprövningsstoppet bör Försäkringskassan även enbart ta ställning till den förändring som en ansökan gäller. Det är också något som måste gälla kommunerna, som den senaste tiden fått motta massiv kritik.

Utöver ovanstående vill vi även införa fritt val vad gäller hjälpmedel, även de hjälpmedel som har bäring på fritiden. Regionernas hjälpmedelscentraler har i vissa fall ett alltför begränsat sortiment och här bör möjligheterna för aktiviteter utvidgas.

Även barnen behöver förutsättningar för att utvecklas och tryggt växa upp. Hjälpmedel till dessa ställer därför höga krav på kunskap om ungas motoriska, sociala och kognitiva utveckling. Barn ska ha rätt att vara barn, med hjälpmedel särskilt anpassade för dem. Därför vill vi se över möjligheten att inrätta ett nationellt kunskapscenter där expertkunskap om avancerade hjälpmedel och barns hjälpbehov samlas.

Staten borde ta hela ansvaret

Till syvende och sist kommer vi dock inte ifrån problematiken med att LSS i dagsläget är uppdelat mellan staten och kommunerna, vilket ofta leder till att alla inte får den assistans de behöver. LSS är en rättighetslagstiftning och vilka insatser du får ska inte vara beroende av var i landet du bor. Ska vi på allvar komma tillrätta med bristen på likvärdighet i bedömningarna runtom i landet är det helt centralt att detta åtgärdas. Därför kommer vi fortsätta driva frågan om att låta staten ta hela ansvaret för den personliga assistansen.

Detta är ett axplock av de förslag som Sverigedemokraterna driver, vilka på olika sätt skulle utveckla och förstärka LSS. Vem som helst kan hamna i ett läge där allt förändras.

Förmågan att leverera trygghet prövas på riktigt under livets mest sårbara och avgörande ögonblick. Tillsammans kan vi göra de prioriteringar som krävs för att alla ska kunna leva ett värdigt liv. Ingen ska förbises och ingen ska lämnas efter, bara för att de har en funktionsnedsättning. Inte i vårt Sverige.

Jimmie Åkesson (SD)
Partiledare

Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Ledamot i riksdagens socialutskott