Elkrisen är ett hot mot Sverige som ett modernt industriland. Den slår direkt mot svenska jobb och förminskar vårt självförsörjande. Sverige behöver satsa på säker och effektiv kärnkraft, skriver ungsvenskarna Linus From och Eric Lindgren i denna debattartikel.

Sverige har historiskt sett varit ett gott föredöme gentemot omvärlden gällande elproduktion och stabila elnät. Men under de senaste åren har det rapporterats om väldigt allvarliga brister.

Sveriges kapacitetsbrister innefattar att stamledningarna är otillräckliga för att transportera den mängd elektricitet som vi idag har behov av. Detta exemplifieras i juli 2019 då bröd-tillverkaren Pågen tvingades skjuta upp planerna på att expandera sin fabrik i Malmö då de inte kunde garanteras tillförlitlig strömtillförsel. SVT rapporterade i februari om hur pappersbruket i Braviken tvingats skära ner i sin verksamhet för att elpriset är så pass dyrt att företaget inte har råd att producera till fullo.

Sveriges kapacitetsbrister hindrar idag företag från att expandera och skapa nya arbetstillfällen. Detta är ett problem som måste åtgärdas för att företagen ska kunna expandera och gå i vinst för att skapa fler jobbmöjligheter.

Tillgång på el centralt för välståndet

Landets tillgång till el är central för att säkerställa samhällets välmående. I ett fungerande välfärdsland som vi ofta menar Sverige är borde tillgången till el, för såväl hushåll som näringsidkare vara en självklarhet. Sverige har förutsättningar att undslippa sådana situationer som under vintern uppkommit, i vårt land ska man inte behöva tänka på om elförsörjningen är tillräcklig när man till exempel ska dammsuga. Detta ansvar ligger på politiken, och ansvarade politiker har misslyckats på detta området.

Anledningen till att vi under de senaste åren sett flertalet av rubriker gällande elnätet är för att vi befinner oss i början av vad som kan bli ohyggligt allvarlig kris. Långsiktigt kan inte detta fortsätta ske. Vi kan som land inte förhålla oss till att köpa elen från närliggande länder under vintertid.

Socialdemokraterna menar att kärnkraften successivt ska fasas ut med ersättning av förnybara källor. Trots det att vårt befintliga kärnkraftsberoende är vitalt för att vårt energifattiga elnät.

Regeringen säger sig vilja satsa på förnybara energikällor, men deras prioritering på förnybart har varit dyra och i en alltför liten grad för att rättmätiga att den befintliga kärnkraften fasas ut. Då kärnkraften idag är den mest pålitliga energikällan för Sverige gällande elproduktionen året runt så är en av de stora anledningarna till att vi nu befinner oss i ett dåligt stadie i konsekvens av regeringens usla förmåga att tänka långsiktigt.

Börjar likna tredje världen

Situationen som Sverige har blivit försatt i kan närmast jämföras med vad som sker i den så kallade tredje världen, om Sverige ska vara en konkurrenskraftig nation i framtiden kan inte detta tillåtas fortgå.

Elkrisen är ett hot mot Sverige som ett modernt industriland. Den slår direkt mot svenska jobb och förminskar vårt självförsörjande. Det dystra är även att nästa elräkning kommer också att slå hårt mot många svenska familjer som redan har det svårt under nuvarande pandemi.

Sverigedemokraterna har sedan länge varnat regeringen gällande nedstängningen av reaktorerna Ringhals 1 och 2, vi påpekade både att leveranssäker el bortprioriteras, och att elsystemet skulle bli mer instabilt. Trots upprepade varningar från oss och stora delar av oppositionen så inleddes dock nedmonteringen av reaktorerna utan en genomtänkt plan för en tillräcklig inhemsk ersättning av förlorad elproduktion.

Regeringens energipolitik är ett hot mot svensk konkurrenskraft. I ett land som under ena halvåret påverkas av kyla och dyra driftskostnader så är det ofattbart att vi nu har de högsta elpriserna sedan 2010. Vi i Sverigedemokraterna anser att kostnaden av politisk illvilja inte ska gå ut över Sveriges medborgare.

Säkerställa självförsörjning av el

Hur många fler företag ska tvingas avstå från expansion eller tvingas stänga ned produktion? Det är ytterst Socialdemokraterna som bär ansvaret för att Sverige inte kan samlas kring en förnuftig energipolitik. Sverige behöver i framtiden satsa på säker och effektiv kärnkraft genom forskning och utveckling av nya och säkra reaktorer för att säkerställa en självförsörjning av elproduktionen, Sverige bör ha i utgångspunkt att exportera och inte importera el.

Sverigedemokraterna har i vår grundsyn insikten av att nödvändiga
investeringar kommer att behöva göras. Vi förespråkar därav en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken med diverse likasinnade partier för att Sverige förtjänar bättre än denna regerings oförmåga att tänka igenom beslut innan de genomförs.

Linus From
Ungsvenskarnas Infrastruktur- och trafikpolitiska talesperson

Eric Lindgren
Ungsvenskarnas Miljö- och energipolitisk talesperson