Medan de flesta andra europeiska länder har 0-4 avlidna i skjutningar per miljon invånare i gruppen 20-29 år. I Sverige har vi 18 avlidna per miljon invånare i den åldersgruppen. Varför är det så?

Polischefen för Storgöteborg, Erik Nord, ger i debattartikel i Göteborgs-Posten sina svar på den alarmerande statistiken från Brottsförebyggande rådet.

Han tar först upp två faktorer som han bedömer som okontroversiella – individuella särdrag och dysfunktionell familjemiljö.

De som skjuter präglas ofta av hyperaktivitet, kognitiva funktionsnedsättningar och dålig impulskontroll. Särdrag polisen ser hos många kriminella.

Det är heller ingen nyhet att skyttarna kommer från dysfunktionell familjemiljö präglade av missbruk, sjukdom, kriminalitet eller våld.

Få poliser i Sverige

Det är när polischefen tar upp en tredje omständigheten – kulturfaktorer – som det blir intressant. Han pekar på att när det gäller de två nämnda faktorerna, det som brukar kallas socioekonomiska, finns ingen skillnad mellan Sverige och exempelvis Tyskland. Och trots att många vapen förmodligen passerar Tyskland på väg till Sverige är det ovanligt att det skjuts i Tyskland.

En faktor är polistätheten. ”I Tyskland är de ungefär 3 poliser per tusen invånare. I Sverige är vi i dag knappt 2”, konstaterar Nord och fortsätter, ”Det kan vara så att en del av förklaringen till den dystra utvecklingen i Sverige har sin grund i en alltför klent dimensionerad poliskår som under många år byggt upp en skuld som nu visar sig i form av dödligt skjutvapen”.

Kultur spelar roll

Undersökningen ”World Values Survey” visar att Sverige sticker ut som ett land där värderingar präglas av en närmast extrem tro på individuell frihet och sekulär rationalism. ”Värderingarna är så införlivade i vår föreställningsvärld att vi knappt ser dem”, skriver Nord.

Och än viktigare: Våra svenska värderingar gör också att vi i det svenska samhället ”undviker diskussioner om sådant som känns obehagligt och obekvämt, till exempel förekomsten av sådana kulturfaktorer”. Det är en undfallenhet som ”gör att problem kan växa för att vi tittar bort”, summerar polischefen.

Han menar att det är viktigt att inte sopa obekväma frågor under mattan. Särskilt om man vill ändra grundläggande värderingar, som inte lätt att ändra – särskilt inte om man är omedveten om dem.

Erik Nord menar att mycket som har med kultur är svårbedömt. Men en sak är han säker på: Om polistätheten kommer upp i nivå med den tyska skulle det dödliga skjutvapenvåldet.