Nu på söndagseftermiddagen meddelar de fyra oppositionspartierna att de kommit överens om att gemensamt stoppa regeringens förslag till ytterligare lättnader i migrationslagen i riksdagens utskott.

Regeringen har nyligen lagt fram sin migrationspolitiska proposition som öppnar upp för ännu mer generösa regler och som är mer långtgående än Migrationskommitténs förslag till ny migrationslagstiftning.

Detta har L vänt sig emot.

Sju skarpa förändringar

Och nu är M, SD, KD och L överens om att gemensamt lägga fram ett utskottsinitiativ i socialförsäkringsutskottet som syftar till ett antal skarpa förändringar i förhållande till regeringens migrationsproposition.

De fyra partierna har majoritet i utskottet, 9 ledamöter mot 8 för S, V, MP och C.

De sju skarpa förslagen ligger i linje med det som L tidigare har lagt fram.

1. Den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas

Regeringens migrationsproposition innebär att möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl vidgas i förhållande till Migrationskommitténs betänkande. De fyra partierna föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl inte uttryckligen träffar vuxna personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tid fått en särskild anknytning till Sverige.

2. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas direkt i lagstiftningen

Regeringen lägger in sin migrationsproposition inte fram något krav på kunskaper i svenska språket och samhällskunskap direkt i lagstiftningen – vilket skiljer förslaget från Migrationskommitténs betänkande. De fyra partierna föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen så det framgår direkt av lagtexten att kunskaper i svenska språket och samhällskunskap kommer vara ett krav för permanent uppehållstillstånd. För att hinna få en ordning som innebär att kravet kan upprätthållas i praktiken vill partierna införa en överengångsbestämmelse som innebär att kravet ska gälla fr.o.m. en viss närmare angiven tidpunkt

3. Undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas

Utöver de kategorier som är undantagna från kravet på egen försörjning för permanent uppehållstillstånd föreslår regeringen i sin migrationsproposition att undantag även ska kunna göras för andra personer om det föreligger ”särskilda skäl”. De fyra partierna föreslår istället att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen, det vill säga att undantag ska kunna göras när det föreligger ”synnerliga skäl”. I och med att kravet på språk och samhällskunskap åter bör införas kommer detta undantag också omfatta dessa på samma sätt som i Migrationskommitténs betänkande.

4. Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande

Regeringen lägger fram förslag som innebär att alternativt skyddsbehövande ges rätt att vara undantagna från försörjningskrav om ansökan görs inom tre månader från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd. Flyktingar har, enligt EU:s familjeåterföreningsdirektiv, rätt att vara undantagna från försörjningskrav om ansökan görs inom tre månader från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd och/eller förklarats vara flykting. Någon motsvarande rätt finns inte för alternativt skyddsbehövande. Någon sådan rätt bör därför inte heller införas i svensk migrationslagstiftning.

5. Undantagsmöjligheterna vad gäller försörjningskravet för anhöriginvandring ska begränsas

Regeringens förslag innebär att anknytningspersonen kan befrias från kravet på försörjning vid anhöriginvandring om det finns särskilda skäl. De fyra partierna föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att undantag endast ska kunna göras när det föreligger ”synnerliga skäl”.

6. Andra kriterier för anhöriginvandring ska begränsas

De av regeringen föreslagna ändringarna om att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”uppehållstillstånd under en längre tid” tas bort och ersätts med förslagen i Migrationskommitténs betänkande om att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”varaktigt uppehållstillstånd”.

Regeringens migrationsproposition innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 18 år. De fyra partierna föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år.

7. Tidsfristen för kvotflyktingars anhöriginvandring ska begränsas

Regeringens migrationsproposition innebär att tremånadersfristen för ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska börja löpa från inresedatumet. De fyra partierna föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att tremånadersfristen ska börja löpa från dess att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd.

Oppositionen har majoritet i utskottet

Moderaterna och Sverigedemokraterna har tillsammans med Kristdemokraterna närmat sig varandra under mandatperioden. Liberalerna har efter sitt partiråd tidigare i år också meddelat att de gärna ser ett regeringsskifte vid nästa väl.

En konsekvens av detta är att de fyra oppositionspartierna i samband med den nu lagda proposition kommit överens om ett gemensamt agerande i socialförsäkringsutskottet med syfte att stoppa MP/S-regeringen från att ytterligare öppna gränserna. Som framgår ovan skärps istället ett antal regler i migrationspolitiken. 

– Det förslag vi i dag lägger fram, tillsammans med M, KD och L, är ett litet steg i rätt riktning och faktiskt en historisk händelse i svensk politik, säger Jimmie Åkesson i en kommentar. 

*

Se Jimmie Åkessons debattartikel i Aftonbladet: Vi är överens om att skärpa invandringen.

Se mer: Expressen, TV4, SVT, Dagens Nyheter, och bakom betalvägg Svenska Dagbladet.