Sverige gav drygt 64.000 personer svenskt medborgarskap under 2019. Det är klart störst andel av alla EU-länder, räknat i förhållande till hur många utländska medborgare man har i landet.

I rapporten EU Member States granted citizenship to over 700 thousand people in 2019 framgår att Sverige ligger tydligt i toppen när det gäller att bevilja nya medborgarskap till utlandsfödda i landet. Mer än tre gånger så många som EU-snittet.

Och då redovisas statistiken en förskönande bild. I förhållande till det egna landets folkmängd är rimligen Sverige än mer avvikande.

En annan förskönande faktor är att i redovisad statistik blandas medborgarskap givna till utomeuropéer med européer. Om dessa skulle särredovisas är det inte otänkbart att Sverige än mer skulle urskilja sig i beviljade medborgarskap för utomeuropéer. Detta eftersom den största gruppen i Sverige var syrier.

Och under 2020, som EU inte har sammanställt ännu, visar Sverige på en kraftig ökning. 80 175 personer beviljades svenskt medborgarskap. Det är en ökning på hela 25 procent jämfört med 2019.