Istället för kulturminister Amanda Linds tafatta hantering behöver kulturlivet långsiktighet. Här presenteras ett åtgärdspaket av riksdagsman Aron Emilsson (SD) med kollegor i kulturutskottet.

Mindre än två månader kvar av 2020 och ingen vet riktigt vad som väntar nästa år. Fler restriktioner? Färre? Frågorna är många, svaren få. Likaså är det för kulturen.

För oss har kulturen en central plats i livet, samhället och politiken. En särskilt viktig roll har kulturen för ett starkt socialt kapital och social tillit mellan människor och mellan individer och institutioner. Den gemensamma svenska kulturen har också en avgörande betydelse för det fredliga, demokratiska och solidariska välfärdssamhälle som formats i Sverige.

Vi konservativa ser det därför som ett av våra kärnuppdrag att förvalta kulturen och slå vakt om dess existens. Både i kris och välstånd.

Vi måste agera mer långsiktigt. Inställda föreställningar och ovisshet om planerade evenemang samt publikbortfall har varit vardag under coronakrisen – samtidigt är regeringen och Amanda Lind alltför tafatta i hanteringen.

Fler ben att stå på

Krisen har också påvisat sårbarheten i dagens system och förstärker vår principiella idé om att fler av kulturlivets aktörer behöver fler ben att stå på än det offentliga. Tyvärr bromsar regeringen. S och MP vill hellre ha en kultursektor som är beroende av offentliga bidrag och därmed även de som sitter i Rosenbad.

Vi vill se ett friare kulturliv, utan socialistiska pekpinnar och beroendeställning till statens tillfälliga förmåga. Det innebär dock inte att staten inte finns där för att stötta och hjälpa vid behov. Därför presenterar vi nu ett omfattande åtgärdspaket bestående av tre förslag vars syfte är att skapa långsiktiga förutsättningar såväl som kortsiktig krishjälp för idrotten och kulturen.

Vi vill:

1. Införa produktionsincitament för film i Sverige

Sverige är på väg att tappa vital film- och tv-produktion. Stora delar av vår omvärld har statliga produktionsincitament för film, exempelvis genom produktionsrabatter till företag, vilket stimulerar såväl filmskapandet som inspelningsmöjligheterna och ekonomin. Det här ger andra länder stora konkurrensfördelar och Sverige motsvarande nackdelar så länge vi saknar liknande produktionsincitament.

Sverige och Gotland var exempelvis tilltänkt som inspelningsplats i 30 dagar för Game of Thrones, men valdes i slutändan bort bland annat på grund av bättre produktionsincitament utomlands. I vår budget satsar vi på filminspelningar i Sverige genom produktionsrabatter till företag, och vi avsätter 300 miljoner kronor årligen.

Denna reform kan på sikt vara självfinansierande. Det är också ett steg på vägen i omställningen från en bidragsfinansierad och politiserad filmpolitik, till en friare filmbransch med bättre villkor för filmproducenter och branschen i stort. Det är vårt mål.

2. Avsätt en kulturarvsmiljard

I vår budget satsar vi en miljard kronor i syfte att förvalta och underhålla vårt rika kulturarv för kommande generationer svenskar. I detta ingår en höjning av den kyrkoantikvariska ersättningen till 500 miljoner kronor. Detta möjliggör för Svenska kyrkan att vårda, underhålla och tillgängliggöra våra kyrkor i landet.

Vi vill även inrätta en särskild fond dit privatpersoner, organisationer, föreningar och i särskilda fall även kommuner ska vända sig för att ansöka om medel till verksamheter som bevarar och levandegör kulturarvet. I denna miljard ryms även medel för ett ROT-avdrag öronmärkt för kulturhistoriska bebyggelsemiljöer. Genom detta vill vi bevara och sprida kunskap om fornlämningar, kulturlandskap och bebyggelse. Slå vakt om vår historia med andra ord.

3. Stöd friluftslivets organisationer

För att vara ett sekulärt folk har vi svenskar en närmast religiös förhållning till naturen. Vi vallfärdar dit när vi behöver tänka, när vi är glada eller ledsna, när vi behöver lugn och ro samt när det är dags för säsongens svampplockning.

Under coronakrisen har allt fler semestrat i Sverige och därmed också turistat i svenska fjällen, något som lett till hård belastning på både anläggningar och natur. Vi föreslår därför 65 miljoner mer än regeringen till Svenskt Friluftsliv och dess medlemsorganisationer. Det är medel som skulle göra skillnad under denna kritiska period.

Sverige behöver socialkonservatism

En stor del av kulturpolitikens fokus bör därför vara att vårda och värna det svenska kulturarvet, det svenska språket, svenska värderingar samt kunskap om Sveriges historia. Allas rätt till gemensamma kulturella referenspunkter är en grogrund för social sammanhållning mellan gammal och ung, fattig och rik, stadsbo och landsbygdsbo, oavsett härkomst.

Våra förslag är steg på vägen mot ökad gemenskap, fri och bred kulturdebatt samt insatser med folklig förankring.

Aron Emilsson (SD), kulturpolitisk talesperson
Angelika Bengtsson (SD), ledamot kulturutskottet
Jonas Andersson (SD), ledamot kulturutskottet
Cassandra Sundin (SD), ersättare kulturutskottet