Tänker du att Sverige är ett land utan korruption? Tänk igen. Sverige ligger förvisso mycket bra till i internationella jämförelser och detta stämmer bra, sett till att maktapparaten inte oljas med mutor, omges av förskingring vid exempelvis upphandlingar eller riggar val till den sittande regimens fördel. Sverige är dock plågat av annan sorts korruption som är djupt institutionaliserat. Det skriver riksdagsledamoten Josef Fransson (SD).

DEBATT. Den svenska korruptionen är något som nästlat sig in över många decennier och de flesta är så marinerade i systemet att man betraktar det som fullkomligt normalt och rimligt. Det finns dock inget rimligt i att ha ett system som manipulerar och riggar spelplanen för opinionsbildning och en statsideologi som står över folkviljan och som omöjliggör helt nödvändiga reformer för kommande generationer svenskar.

Indirekt svensk korruption

Den svenska korruptionen manifesterar sig bland annat genom en indirekt, men högst påtaglig, ideologisk styrning av en lång rad samhällsbärande institutioner så som myndigheter, Public service och stora delar av utbildningsväsendet. Samtidigt strömmar pengar från det offentliga till fickorna på organisationer som sysslar med opinionsbildning och indoktrinering som passar makten. Från maktens sida har man på detta sätt lagt ut opinionsbildningen på entreprenad och kan på så sätt sköta den ideologiska kampen i det fördolda.

Et annat fenomen som är djupt oroväckande är att postmoderna antivetenskapliga ideologier få ett allt starkare grepp om högskolor och universitet. Utvecklingen har gått längre i USA, men Sverige ligger ständigt bara steget efter med identitetspolitik, ”woke-kultur”, radikalfeminism. Eller moderna tappningar av marxism om man så vill. Den akademiska friheten finns bara på pappret, i realiteten är kritiker skrämda till tystnad. Även forskningen är starkt präglad av vår statsideologi där forskningsmedel effektivt styrs till projekt som bekräftar på förhand bestämda teser.

Även utnämningsmakten är ett gigantiskt problem i Sverige. Vi har genom åren kunnat se hur man använt myndigheter och myndighetschefer för att sopa enorma problem under mattan, samtidigt som man legitimerat statsideologins narrativ. Det kanske tydligaste exemplet är den fullständigt extrema migrationspolitiken och dess konsekvenser, men även frågor kring t.ex. klimat och energi är omsorgsfullt knådat i statsideologins propagandamaskineri.

Vitalisera svenska demokratin

För mig är demokrati helt centralt och utan riktig yttrandefrihet har vi ingen riktig demokrati. Utan en fri debatt där alla åsikter kan mötas och stötas på en ”fri marknad” så kommer väljarna inte vara informerade nog att ta kloka beslut. Som ett led i att vitalisera den svenska demokratin och bekämpa den institutionaliserade korruptionen menar jag att vi som en början bör genomföra följande åtgärder:

 1. Reformera och banta public service till en bråkdel så att fler röster, perspektiv och narrativ kan konkurrera.
 2. Ta bort presstödet. Systemet är omodernt och understödjer politiska strömningar på ett otillbörligt sätt. 
 3. Halvera partistöden. Ett stort partistöd skapar ett osunt oberoende för de politiska partierna gentemot medlemmar och väljare.
 4. Återinför tjänstemannaansvar och beivra myndighetsaktivism.
 5. Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stöd till genusvetenskap.
 6. Skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel från det offentliga, där det inte är tillåtet att beakta ovidkommande faktorer som inte har med projekten att göra, så som klimat och genus.
 7. Sänk anslag till universitet och högskolor som inte förmår hålla tillbaka antivetenskapliga ideologier som genusteori och identitetspolitik från att infiltrera fakulteterna.
 8. Lägg ner Jämställdhetsmyndigheten.
 9. Lägg ner BRÅ. Brottsförebyggande rådet har i decennier levererat desinformation utifrån ett förljuget politiskt narrativ som kommit i vägen för nödvändiga politiska beslut. 
 10. Frånta myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag till samtliga ideella eller ekonomiska föreningar som uppbär sådant, så som Folkbildningsrådet och KRAV.
 11. Lägg ner Allmänna arvsfonden.
 12. Lägg ner SIDA. Miljardbelopp försvinner årligen i korruption och organisationen saknar förmåga och vilja att komma till rätta med problemen.
 13. Minimera Sveriges engagemang i FN och styr om det internationella engagemanget till transparenta insatser och samarbeten som är moraliskt försvarbara.
 14. Förbjud i lag ekonomiskt stöd från det offentliga till ideella eller ekonomiska föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, t.ex. Naturskyddsföreningen och Ibn Rushd.
 15. Förbjud i lag att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster, certifieringar och liknande av ideella eller ekonomiska föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda.
 16. Frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan.
 17. Reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar så att tillsättningsprocessen blir transparent och meritbaserad och inte missbrukas för politruker och som förhandlingsvaluta. Flytta utnämningsmakten till riksdagen.
 18. Reglera tillsättning av ambassadörer där ett krav ska vara att man arbetat med diplomati i ett antal år innan man kan bli aktuell som ambassadör. Vi kan kalla lagen för Lex Björklund efter partiledaren som hamnade i ett semesterparadis efter att ha tillsatt en annan statsminister än han sagt i valrörelsen.
 19. Inför lag om lobbyistregister.

Skulle dessa åtgärder genomföras skulle vi komma en lång bit på väg för en fri åsiktsbildning och riktig demokrati. Därför har jag till riksdagen motionerat om att följa detta program.

Josef Fransson (SD)
Riksdagsledamot