Hovrätten har funnit att den man som dömts för grov våldtäkt mot barn vid hundratalet tillfällen inte ska utvisas. Riksåklagaren yrkar nu hos Högsta domstolen att han ska utvisas ur landet.

Mannen dömdes för bland annat grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i 12 år. Enligt hovrätten har mannen gjort sig skyldig till i vart fall ett hundratal grova våldtäkter under en tidsperiod om tre år. Barnet var tio år gammalt vid det första gärningstillfället. Mannen har i samband med flera av våldtäkterna använt våld och hot.

Mannen har bott i Sverige i cirka 22 år. Det krävs därför synnerliga skäl för att utvisa honom. Han har hustru och barn samt bostad och arbete i landet.

Tingsrätten, som bedömde straffvärdet till fängelse i 14 år, beslutade att mannen skulle utvisas. Hovrätten sänkte straffet och drog tillbaka beslutet om utvisning.

Nu överklagar riksåklagaren hovrättens dom i frågan om utvisningen och yrkat att mannen ska utvisas ur landet.

”Den fråga som riksåklagaren bedömer är av intresse ur prejudikatsynpunkt är hur olika faktorer ska vägas mot varandra vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl när det å ena sidan rör sig om allvarlig och starkt integritetskränkande brottslighet med ett högt straffvärde och å andra sidan gäller en person som har vistats lång tid i landet”, skriver riksåklagaren i pressmeddelande.

Enklare uttryckt vill riksåklagaren veta om en dömd som bott länge i landet ska slippa utvisning även vid mycket grova våldsbrott.