Regeringen visste redan 2015 vad som behövdes för att möta en eventuell pandemi, men gjorde tvärtom. Under många år har Sverigedemokraterna föreslagit satsningar på pandemicentrum och redan 2010 föreslog partiet förstärkningar av krisberedskapen. Regeringen och riksdagsmajoriteten har konsekvent röstat nej till förslagen. 

REPORTAGE. Enligt Folkhälsomyndighetens publikation från 2015, titulerad “Planering för beredskap mot pandemisk influensa” (pdf) räknar folkhälsomyndigheten med att världen förr eller senare kommer att drabbas av ytterligare en pandemi och att denna kan bli allvarlig. Ur dokumentet:

Pandemier har troligen uppstått med oregelbundna intervall sedan årtusenden. Svåra pandemier kan medföra hög sjuklighet (> 20 procent) och ett ökat antal dödsfall.

Stora volymer skyddsutrustning behövs

Vidare konstaterar Folkhälsomyndigheten i publikationen att det behöver finnas kontinuerlig tillgång till skyddsutrustning för att samhället ska kunna hantera en pandemi. Här nämns bland annat munskydd för att skydda mot så kallad droppsmitta, vilket är sättet som just coronaviruset smittar på. Munskyddet ska användas av vårdpersonal som befinner sig inom 1-2 meters avstånd från patienten:

När vårdpersonalen utför direkt patientvård på ett avstånd inom 1–2 meter från patienten skyddar visir och/eller munskydd mot droppsmitta.”

I dokumentet framgår också tydligt att en kommande pandemi förväntas kräva enorma mängder skyddsutrustning, bland annat skyddskläder och munskydd. Omhändertagande av en enda patient beräknas kräva en stor mängd skyddsutrustning bara under de första timmarna:

Under ett simulerat akut omhändertagande av patient med fågel- eller pandemisk influensa skattades behovet av personlig skyddsutrustning under de första sex timmarna till ett antal av 20–25 av vardera andningsskydd, skyddsrock eller motsvarande (plastförkläde) och handskar.”

Krav på skydd lindras – mitt under pågående kris

I den senare, uppdaterade rekommendationen från Folkhälsomyndigheten, framtagen mitt under rådande pandemi, lyser krav om munskydd med sin frånvaro. Istället förespråkas visir som standardutrustning vid kontakt med smittade patienter. Dessa ändrade krav kom i samband med att det blev känt att det rådde brist på munskydd och annan skyddsutrustning i Sverige.

Denna brist berodde i sin tur delvis på att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, år 2014 bestämde att de stora lagren med andningsskydd skulle avvecklas. I och med detta beslut brände man upp alla lagrade masker, mer än sju miljoner stycken. 

Vårdpersonal oroas nu över att kraven sänkts på den personliga skyddsutrustningen och att till exempel munskydd inte längre är en del av standardutrustningen. Personal vittnar också om att de tvingas använda hemmagjorda skyddsvisir och att de saknar tillgång till tvål och handsprit.

”Ofattbart” att sänka krav på skydd för vårdpersonalen

Sverigedemokraternas Mattias Karlsson är en av de oppositionspolitiker som reagerat starkt på att myndigheten sänkt kraven på skyddsutrustning mitt under pågående kris:

– Att folkhälsomyndigheten sänkte kraven på skyddsutrustning för vårdpersonalen, i ett läge då mycket var osäkert och extra försiktighet borde råda, är ofattbart. Att det sammanföll med information om att socialdemokratiska och borgerliga regeringar tidigare hade eldat upp befintlig skyddsutrustning och avvecklat beredskapslagren gör det hela ännu mer obegripligt.

– Det ligger nära till hands att ställa frågan: Arbetar den svenska Folkhälsomyndigheten för att rädda liv eller för att rädda Stefan Löfvens ansikte?

Stefan Löfven och regeringen var informerad

Redan i förordet till Folkhälsomyndighetens dokument från 2015 pekas berörda nationella myndigheter ut som mottagare av informationen:

Syftet med detta planeringsstöd är att det ska fungera som bakgrund och stöd i planeringen för en influensapandemi för berörda nationella myndigheter, landstingens smittskyddsläkare, beredskapschefer och beredskapssamordnare…”

Regeringen och berörda myndigheter har således haft god kännedom om både risken för en pandemi och vad samhället behöver för beredskap för att hantera en sådan. Mattias Karlsson igen:

– Uppgifterna om att regeringen varit så välinformerad om detta virushot i åtminstone fem år är nya för mig, och sannolikt för större delen av Sveriges befolkning. Nu är det ännu mer tydligt att det inte har handlat om ”naivitet” eller att pandemin varit ”omöjlig att förutse”. Det går inte längre att skylla ifrån sig med tomma fraser som ”vi såg det inte komma”. 

Regeringen lät bli att agera i flera år

Oavsett hur effektiv eller ineffektiv regeringens och Folkhälsomyndighetens nuvarande strategi är, så kan det konstateras att man under många år haft kännedom om behovet av skyddsutrustning.

Förutom att den nämnda skriften från Folkhälsomyndigheten tydligt anger detta så har flera partier i riksdagen med jämna mellanrum lyft frågan och krävt förstärkta satsningar på utgiftsområdena krisberedskap och myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Här har Sverigedemokraterna varit tydligast och till exempel krävt ökade anslag för dessa områden i budgetmotioner sedan 2010, då partiet kom in i Sveriges riksdag.

”Avsiktlig nedmontering”

Björn Söder, en av de sverigedemokrater som var med vid riksdagsinträdet och redan i oktober 2010 lämnade motion med förslag på området, kommenterar:

– Sverigedemokraterna har lagt förslag om stärkt krisberedskap sedan riksdagsinträdet 2010 och vi har under många år specifikt föreslagit satsningar på pandemicentrum i Sverige, för att möta bland annat nya virus. Förutom detta fanns folkhälsomyndighetens råd tillgängliga för Löfvenregeringen i åtminstone fem år(!) innan det kinesiska viruset tog sig innanför våra gränser.

– Sverige hade kunnat klara den här pandemin väsentligt mycket bättre om denna och tidigare regeringar hade lyssnat på Sverigedemokraterna, eller åtminstone på råden från sin egen myndighet.

– Det är inte en överdrift att säga att regeringens avsiktliga nedmontering av vår krisberedskap och dess vägran att lyssna på råd från de egna experterna har kostat hundratals, kanske tusentals, svenskars liv, konstaterar Björn Söder.

Medial granskning har uteblivit

Folkhälsomyndighetens dokument från 2015 ligger tillgängligt på myndighetens hemsida och alla förslag från oppositionen om att stärka beredskapen mot viruspandemier finns att läsa på riksdagens hemsida. Trots detta har de större medierna, av vilka flera uppbär statligt stöd men säger sig granska makten, inte ställt regeringen till svars för att inte ha lyssnat ens på sina egna experter.