Vi kommer som det ansvarsfulla parti vi är, inte låta ett politiskt spel stå i vägen för att öppna upp för åtgärder, som är förknippade med en snabb beslutsprocess med syfte att rädda liv, skriver Jimmie Åkesson i debattartikel.

Den kris som Sverige och övriga världen nu går igenom är ett elddop vars omfång innebär en utmaning för oss alla. I detta läge är förmågan att vara såväl kritisk som konstruktiv själva kännetecknet för en ansvarsfull opposition.

Vi har varit och kommer fortsatt att vara en kritisk röst som i varje del granskar regeringens politik.

Samtidigt intar vi en konstruktiv hållning där vi ser nödvändigheten i att stödja principen om att på kort tid kunna fatta livsavgörande beslut. Det är min övertygelse att det är så oppositionen bör agera i en kris.

Sverigedemokraterna har frekvent betonat vikten av mer långtgående och kraftfulla åtgärder för att minska smittspridningen. Vi är kritiska när det gäller den defensiva linje Sverige har valt. Denna kritik kvarstår. Samtidigt är det i sammanhanget logiskt att vi medverkar till att öppna upp för möjligheten att ta beslut med bäring på just den mer offensiva linje som vi förespråkar. De är så ett ansvarsfullt parti agerar i ett kritiskt avgörande läge.

Den förändring som regeringen föreslår, med syfte att bromsa smittspridningen, är avgränsad till att gälla följande precist och konkret utformad särskilda åtgärder.

  • Tillfällig nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser.
  • Tillfälliga begränsningar för folksamlingar.
  • Tillfällig nedstängning av sociala och kulturella mötesplatser, t e x barer, nattklubbar, restauranger, gym, sportanläggningar, bibliotek, museer och allmänna samlingslokaler
  • Tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om transporter eller att använda infrastruktur, t.ex. hamnar, flygplatser eller buss och järnvägsstationer.
  • Tillfälligt möjliggörande av inbördes handel eller omfördelning av läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller privata vårdgivare och andra privata aktörer.

Det är viktigt att betona att dessa synnerligen avgränsade befogenheter, endast kommer till stånd, under förutsättning att de följs av tydligt utformade kontrollmekanismer. Vi kommer likt en hök, bevaka varje steg som tas, och betona det avgörande i att de föreskrifter som utfärdas underställs riksdagen. Vi kommer samtidigt att försäkra oss om att enskilda, som direkt drabbas av en åtgärd, ska kompenseras ekonomiskt.

Givet den ansträngda tidsramen, ser vi det problematiska i att utforma ett helt sammanhållet system vid en första given signal, varför vi i detta läge accepterar att regeringen meddelar att dom har detta som sin avsikt.

Det är ett svaghetstecken att inte denna typ av lagstiftning funnits tidigare. Sverige skiljer sig här i ett internationellt perspektiv från andra länder som varit betydligt mer förutseende. Det är viktigt att ta med sig det perspektivet när det är tid för ansvarsutkrävande. Den tiden är dock inte nu. Vi kommer som det ansvarsfulla parti vi är, inte låta ett politiskt spel stå i vägen för att öppna upp för åtgärder, som är förknippade med en snabb beslutsprocess med syfte att rädda liv.

                                                               
Jimmie Åkesson (SD)
Partiledare