Järfälla kommun beslutade 2018 att erbjuda gratis busskort till nyanlända invandrarelever samtidigt som man drog in det för svenskfödda elever. Beslutet upphävs nu av kammarrätten, som konstaterar att beslutet är olaglig.

Det var den 20 september 2018 som barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun beslutade om åtgärder för att ”bryta skolsegregationen” för nyanlända invandrarelever. Dessa elever skulle förmås välja skolor längre bort från hemmet.

Enligt beslutet erbjöd man gratis länskort (SL-kort) så att de nyanlända eleverna från årskurs fyra och uppåt fick lättare att välja annan skola än den närmaste. Yngre invandrarelever skulle kunna erbjudas skolskjuts.

Som Samtiden rapporterade när beslutet togs, drog Järfälla kommun samtidigt in gratis SL-kort för svenskfödda gymnasieelever genom budgetbesparing.

Som enda parti röstade Sverigedemokraterna emot beslutet.

Det överklagades dock till domstol med hänvisning till att det bröt mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandet eftersom kommunen försvarat sig med att åtgärden syftade till ”att åstadkomma en mer jämlik spridning av nyanlända elever vilket ansetts vara nödvändigt för att motverka skolsegregation, främja en likvärdig skolgång samt möjliggöra integration”.

Järfälla har agerat olagligt

Beslutet överklagade till kammarrätten som nu gör en annan bedömning. Järfällas beslutet är olagligt och ska upphävas.

Enligt kammarrätten kan beslutet inte ”tolkas på annat sätt än att samtliga nyanlända elever som väljer en rekommenderad skola kommer att få rätt till SL-kort eller skolskjuts”. Det finns dock inget stöd vare sig i skollagen eller någon annan lag för att erbjuda sådana tjänster till en viss kategori av elever, heter det i domen.

Borde lyssnat på oss

– Sverigedemokraterna var som enda parti emot när detta var uppe som ärende. Om kommunens alliansstyre och rödgröna opposition hade lagt prestige åt sidan och lyssnat på de synpunkter som Sverigedemokraterna förde fram så hade man inte skämt ut kommunen, säger Wilhelm Eriksson, ordförande SD Järfälla till Samtiden.