Ny studie visar att såväl den formella utbildningsnivån som de faktiska färdigheterna är lägre för utrikes födda jämfört med inrikes födda.

I samhällsdebatten har det länge hävdats att migranterna som kommer till Sverige är högutbildade och utgör kompetenstillstkott. Den bilden stämmer inte med fakta.

Entreprenörskapsforum visar i ny studie att skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper är betydande, likaså när det gäller faktiska färdighets- och kunskapsnivåer.

Forskarna skriver:

”Både den formella utbildningsnivån och de faktiska färdighetsnivåerna är lägre för utrikes födda jämfört med inrikes födda. Långtidsutredningen (SOU 2015:104) slår fast att det är mycket stor variation i färdighetsnivåer inom varje given utbildningsnivå, baserat på OECD:s undersökning av vuxnas färdighetsnivåer (den så kallade PIAAC-undersökningen).

Sammantaget för de nordiska länderna visar PIAAC-undersökningen att de högsta räknefärdigheterna återfinns bland inrikes födda och de lägsta bland individer med ursprung i Afrika söder om Sahara samt Arabländerna.

I genomsnitt har individer med hög utbildning (högskoleutbildningar samt längre eftergymnasiala yrkesutbildningar) från dessa länder sämre räknefärdigheter än inrikes födda med låg utbildningsnivå (mindre än två års gymnasieutbildning).

Utlandsfödda har även sämre läsförmåga för varje given utbildningsnivå, vilket framgår av forskning hos Delmi (Bussi och Pareliussen, 2017).

IFAU-rapport av Lind och Mellander (2016) använder PIAAC-undersökningen för att undersöka skillnader i både läs- och räknefärdigheter och finner att utrikes födda har tydligt lägre färdighetsnivåer jämfört med inrikes födda. De visar även att inom gruppen med utrikes födda varierar färdighetsnivåerna beroende på ålder vid migrationstillfället. För individer som migrerat innan sex års ålder är färdighetsnivåerna nästan desamma som för inrikes födda.”