Bristen på skyddsmaterial har blivit akut inom hemtjänst och äldreomsorg runt om i landet.

Allt fler kommunala verksamheter rapporterar om coronasmitta hos personal eller boende. Hemtjänstanställda insjuknar i covid-19. Avdelningar på särskilda boenden för äldre har isolerats. Även dödsfall bland boende har rapporterats.

Sveriges länsstyrelser sammanställer löpande kommunernas ”lägesbilder” när det gäller coronasmittan och skickar en sammanfattning till regeringen.

SVT har tagit del av den senaste, från den 27 mars, där följande uppges gälla generellt för alla län: ”Akut materialbrist på skyddsutrustning i kommuner (har ökat akut) och regioner (handsprit, munskydd och visir).”

Regionernas materialbehov samordnas sedan tidigare av Socialstyrelsen, medan kommunerna nu ska få stöd från länsstyrelserna som ska samla in underlag om behov.

Av förteckningarna framgår att behoven är mycket stora.

”Inga visir i dagsläget, mycket få munskydd, enstaka skyddsglasögon” heter det från en kommun. ”Vi har för normal förbrukning i dagsläget, men inte för att kunna vårda flera coronasmittade” från en annan. ”Enormt stort behov av skyddsutrustning” från en tredje.

Länsstyrelserna har kommit olika långt med insamlingen. Medan till exempel Dalarna och Uppland redan är i gång, så uppger flera att man väntar på ett tydligare besked från Socialstyrelsen och MSB om hur samordningen ska se ut.

”Vi inväntar ett förtydligande runt detta. Vi förbereder för att kunna ta del av detta och börja jobba med det” skriver till exempel länsstyrelsen i Södermanland till SVT.