För unga som lever under hedersförtryck kan jullovet bli en enda lång pina av isolering. Göteborgs kommun uppmanar skolor att vara extra vaksamma på elever som visar tecken på utsatthet.

Fyra av tio stadsdelar i Göteborg har tagit emot orosanmälningar gällande barn som saknas i skolan på grund av misstänkt hedersförtryck, rapporterar Göteborgs-Posten.

Det gäller unga som inte kommit tillbaka efter tidigare lov och som man misstänker har förts ut ur landet. Men ingen vet exakt hur många barn det gäller eftersom det inte är någon som har huvudansvar för att redovisa det. Stadens statistik gallrar heller inte orosanmälningar på det sättet.

Inför årets jullov uppmanar kommunen därför skolpersonal att vara extra lyhörd för barn som lever under hedersförtryck och som uttrycker oro eller obehag inför jullovet.

– Vi vet att loven kan innebära en svår period för elever som lever i en hederskontext där man är kontrollerad hemifrån. De riskerar att isoleras i hemmet för att passa småsyskon och utföra omfattande hushållssysslor. Under lovet har de inte tillgång till andra vuxna som de annars har i skolan och därför kan utsattheten kan öka under julloven, säger Katarina Idegård, samordnare i arbetet mot hedersrelaterat förtryck i Göteborgs kommun.

I ett utskick till alla rektorer och elevhälsoteam i staden betonas att en del unga under jullovet riskerar att föras utomlands i uppfostringssyfte, för att giftas bort eller könsstympas.

”Barn som lever i en hederskontext kan uppleva skolan som en fristad och en plats där de kan vara sig själva. I skolan finns också möjlighet till kontakt med andra vuxna än föräldrar och släktingar. /…/ Innan vi skiljs åt för jullov är det därför viktigt att du skärper din uppmärksamhet och är extra lyhörd för barn och ungdomar som uppvisar förändrat beteende eller uttrycker oro inför lovet.”

Sedan förra året finns det särskilda resursteam i stadsdelarna i Göteborgs kommun, kallade Resursteam heder. Tanken är att specialistteamen ska vara ett stöd för både drabbade, anhöriga och vänner i ett tidigt skede för att förhindra hedersförtryck.