ANALYS. Många menar att Pisa-studien visar att kunskapsnivån hos svenska elever inte längre faller än lägre, men inget land har rensat bort så stor andel elever som Sverige – pga att de inte förstår svenska språket.

Pisa-studiens syfte är att mäta vilka kunskaper 15-åringar har i läsförståelse, matematik och naturvetenskap i 79 länder inklusive samtliga 37 OECD-länder.

Många nyanlända har gallrats bort för att höja svenska resultatet

I de svenska kunskapsresultaten har nyanlända raderats ur Pisa. Hela 11 procent av eleverna har inte deltagit på grund av alltför svaga kunskaper i svenska för att kunna förstå frågorna i testet. Det är mer än dubbelt så många som i andra länder.

En sarkastisk kommentar i sociala medier lyder: ”I nästa mätning föreslår jag att vi räknar bort alla svagpresterande. Då blir vi bäst i världen!”

Debattören Henrik Jonson skriver i Twitter: ”Tillämpar vi det här Pisa-redovisnings-genidraget på hela samhället löser vi både kriminalitetsproblematiken, kommunernas dåliga finanser och arbetslöshetsstatistiken i ett trollslag!”

Kristina Axén (M) poängterar att Sverige är det land som har högst andel elever som hade så pass dåliga kunskaper att de inte fick vara med i undersökningen.

– Vi ser väldigt stora skillnader mellan barn med utländska föräldrar eller som själva är födda utomlands jämfört med elever som är födda i Sverige. Där har andra länder inte lika dåliga resultat som Sverige har, säger hon till SVT.

Sverige urdåligt på integration

I den internationella versionen studien finns figurer som är mer pedagogiska än i den svenska upplagan (tipstack: Rebecca Weidmo Uvell).

I figuren nedan framgår att elever med utländsk bakgrund klarar sig betydligt sämre i Sverige än i andra länder – även om 11 procent av alla elever i Sverige redan raderats ur studien eftersom de inte förstått frågorna.

Segregationen i Sverige är alltså enorm. Extremt mycket större än OECD-genomsnittet. Intressant nog gäller denna segregation också i Finland och Island med mycket mindre invandring än Sverige.

Figuren nedan ska läsas så att noll på skalan är där landets elever utan utländsk bakgrund befinner sig. Fyrkanten är elever med utländsk bakgrund utan justering för socioekonomiska faktorer, och strecket är var eleverna med utländsk bakgrund befinner sig med justering för socioekonomiska faktorer.

Även med justering för fattigdom etc är alltså resultat i läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund i Sverige 54 procent lägre än elever med inhemsk bakgrund.

I länder som USA, Hong kong och Israel är elever med utländsk bakgrund något högre presterande än de med inhemsk bakgrund (efter socioekonomisk justering). I Kanada har man uppnått fullständig jämlikhet mellan alla elever oavsett bakgrund.

Här visas än en gång att Sverige och Norden är olämpliga länder att migrera till. Vår kultur är mer sluten därför att vi har varit fattiga och isolerade länder. Det är svårare att förstå sociala koder här.

Dåligt utbildade lärare

I Pisa framgår också att den låga status som läraryrket fått de senaste årtiondena i Sverige har resulterat i låg utbildningsnivå hos svenska lärare.

*

Läs hela studien: Internationell version hos OECD, svensk version hos Skolverket.