Skolan måste få ett tydligare fokus på kunskap och då måste ordningen först och främst återupprättas i skolan, skriver partisekreteraren och tidigare läraren Richard Jomshof (SD) i Svenska Dagbladet.

Det kan bara uppnås med idogt lärande, ordning, reda och respekt för medmänniskor och lärare. Jomshof vill i debattartikeln se en återgång till en beprövad, traditionell och kunskapsorienterad skola, ”den skola många av oss vuxna minns”.

Han listar en rad insatser.

 • Inför statliga internat för särskilt problematiska elever
  Staten ska ta över ansvaret för särskilt problematiska elever, som utgör en allvarlig risk för övriga elever och lärare eller dömts för brott. De statliga jourskolorna ska präglas av disciplinär pedagogik, tydliga regler och värdefostrande verksamhet.
 • Separera nyanlända från ordinarie skola
  Nyanlända ska placeras i särskilda förberedande klasser eller skolor fram till dess att de tillgodogjort sig det svenska språket och kan delta i ordinarie undervisning utan att innebära en störningsfaktor för andra elever.
 • Återetablera kunskapsfokus i skolan
  Skolan ska i högre grad än i dag präglas av klassisk pedagogik och fokusera på att ge eleverna kunskaper i kärnämnena. Faktakunskap skapar en gemensam grund för sådan problematiserande pedagogik som den moderna skolan i högre grad fokuserat på ensamt.
 • Stärk lärares och rektorers befogenheter i klassrummet
  Regelverket ska förtydligas och gälla lika för alla Sveriges skolor, oavsett skolform. I regelverket ska det framgå vilka befogenheter skolans ledare har att skapa, och med disciplinära åtgärder efterhålla ordningsregler i skolmiljön. Studiero, trygghet och lärande ska vara ledorden i skolan. Lärarnas ledarbefogenheter måste stärkas.
 • Reformera lärarutbildningen
  Lärarutbildningen ska reformeras för att ge nyexaminerade lärare större trygghet i ledarskap och klassisk pedagogik. Högre antagningskrav ska bana vägen för en starkare lärarkår.
 • Inför möjligheten att gå om klasser
  Elever som inte når målen eller missköter sin skolgång bör tvingas gå om klasser i den mån detta är nödvändigt för att eleven ska kunna tillgodogöra sig läsårets kunskapsmål.
 • Låt skolor införa skoluniform
  En möjlighet att införa obligatorisk skoluniform ska införas. Det bör särskilt användas i skolor som har problem med elever som bär klädsel och attribut som anspelar på en kriminell livsstil eller manifesterar våldskapital, eller där kläder som statussymbol bidrar till en social splittring.
 • Inför den normskapande skolan
  Skolan ska få ett tydligare normskapande uppdrag, innebärande att man i högre grad ska upprätta regler, rutiner och projekt som syftar till att skapa gemensamma goda normer. Det kan till exempel vara hur man hälsar på sin lärare, vilket språk man använder eller hur man bemöter varandra.