En mängd olika anklagelser har riktats mot SD Stockholm och gruppledaren Peter Wallmark från uteslutna medlemmar. Nu visar två utredningar att inga oegentligheter finns att rapportera.

Förra veckan lade polisen ned förundersökning om osant intygande och urkundsförfalskning eftersom det inte fanns några bevis.

Anklagelserna kommer från uteslutna medlemmar och har omfattat både att protokoll skulle ha förfalskats och att ekonomin skulle vara misskött.

Utöver polisen har nu två andra granskningsrapporter lagts fram.

Tjänsterna på fullmäktigegruppens kansli

Revisorer utsedda för partiet på riksnivå har på uppdrag av partisekreteraren granskat förvaltningen i SD Stockholms stad för åren 2017-2018, samt den parlamentariska gruppens förvaltning i Stockholms stadshus för samma tidsperiod.

”Det finns inget att anmärka på styrelsernas förvaltning vad gäller följsamhet av partiets stadgar, svensk lag samt av årsmötenas eller styrelsernas fattade beslut för åren 2017 och 2018”, skriver de.

Man har bland annat granskat uppgifter framförda i medierna om hur fullmäktigegruppen utformat sin kanslifunktionen och de anställningar som är kopplade till kansliet. I stadshuset är gruppledaren Peter Wallmark både arvoderad gruppledare på deltid och arvoderad politisk sekreterare på deltid.

”Förfarandet är fullt lagligt och strider inte mot stadshusets regelverk. Att denna lösning valdes beror på att övriga partier samverkade efter valet för att förhindra att SD skulle få ett oppositionsråd.”

De två deltiderna ger tillsammans ett arvode på cirka 75 procent av arvodet för ett borgarråd, en position som alla andra gruppledare i Stadshuset innehar, även de partier som är mindre än SD.

Bokföring och verifikat

Den andra granskningen har utförts av redovisningskonsult och omfattar hanteringen av räkenskaperna för fullmäktigegruppen i Stockholm.

”Det har i granskningen inte framkommit några felaktigheter, några kostnader som inte kan hänföras till partigruppens arbete eller något som bryter mot stadshusets regelverk.”

”Visar att drevet saknade grund”

Efter att dessa tre instanser har frikänt SD Stockholm från de anklagelser som riktats mot gruppen kommenterar gruppledaren Peter Wallmark läget.

– Jag har aldrig varit orolig för att det skulle finnas felaktigheter i vår ekonomiska redovisning eller att skattemedel skulle ha missbrukats. SD Stockholms stad anlitar sedan flera år tillbaka en extern redovisningsbyrå som handhar allt som rör vår ekonomi just för att minimera risken för fel.

– Min uppfattning om det drev, byggt på skvaller, som Aftonbladet har iscensatt är att det endast är ett försök från deras sida att misskreditera mig och mitt parti.

– Mitt fokus nu ligger på att vi ska fortsätta att växa i Stockholm. Torsdagens ökning på 37,5 procent sedan valet 2018 i DN/Ipsos senaste undersökning är en stark indikator på hur stor vår potential faktiskt är här i Stockholm, säger Peter Wallmark.