Även när hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer är utlandsfödda och barn till utlandsfödda kraftigt överrepresenterade i brottslighet.

Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder.

Där bekräftas tidigare forskning om att de med utländsk bakgrund är kraftig överrepresenterade i brott, även när hänsyn tagits till ålder, kön och socioekonomiska faktorer.

Överrepresentationen för dem med invandrarbakgrund har ökat

I en studie jämförs två tidsperioder, 2002–2006 samt 2013–2017, för att se vilka trender utvecklingen har i Sverige. Resultaten presenteras ojusterade samt justerade för ålder och kön. Andelen av alla misstankar som personer med svensk bakgrund står för har minskat från 51 till 42 procent, samtidigt som barn till utrikesfödda har ökat sin andel från 17 till 21 procent.

Brottsmisstänkta med utlandsfödd/a förälder/rar har överrepresentationen ökat mellan 00-talet och 10-talet. Utlandsfödda har allra störst överrepresentation, men där har en viss minskning skett. Genomgående är dock att de misstänkta är aktuella vid flera brottstillfällen. I gruppen med en utlandsfödd förälder är ökningen från 5,6 till 7,4 misstankar, en ökning med 32 procent på tio år. Dubbelt så stor ökning som för dem med svensk bakgrund.

Invandring ger ökad kriminalitet

I kartläggningen skriver Brå att de vanligaste riskfaktorerna (ålder, kön, socioekonomiska faktorer) för att begå brott ”räcker dock inte för att förklara hela överrisken för gruppen med utländsk bakgrund”. Utrikesfödda ”är särskilt överrepresenterade vad gäller den mest allvarliga brottsligheten”.

”När det gäller barn till utrikesfödda, visar vissa studier som undersökt ungdomar att utländsk bakgrund är en riskfaktor för brottsdeltagande och lagföring”, detta även sedan hänsyn tagits till individuella riskfaktorer, såsom skolmisslyckande, föräldrakontroll och antal kriminella vänner, eller familjefaktorer, såsom ekonomiskt bistånd och föräldrars kriminalitet.