När Sverigedemokraterna presenterade sin vårbudget i riksdagen lyfte man särskilt fram behovet av att satsa mot den ökande psykiska ohälsan. Också kriminalvården får rejält tillskott.

Sedan några år märks en klar ökning av gruppen som känner ett nedsatt psykiskt välbefinnande, särskilt bland yngre kvinnor. Sverigedemokraterna föreslår ett omfattande åtgärdspaket mot den ökande psykiska ohälsan, medan regeringen skär ner budgeten.

Sjukfall per diagnos fördelat på kön. Källa: Försäkringskassan

Ökningen av sjukfallen är som störst i gruppen 16-29 år och av denna grupp har andelen kvinnor som upplever nedsatt psykiskt välbefinnande nått alarmerande 33 procent av diagnoserna år 2018. Samtidigt finns stora mörkertal inom den psykiska ohälsan. För att komma till bukt med det allt mer allvarliga folkhälsoproblemet föreslår SD ett åtgärdspaket.

Partiet motsätter sig den besparing på 90 miljoner kr under 2019 som regeringen gör i sin vårbudgetproposition. Istället vill partiet avsätta 170 miljoner kr mer till en nationell strategi inom området psykisk ohälsa. Man satsar 150 miljoner på det samlade nationella arbetet med suicidprevention. Dessutom medel till forskningsprogram på dessa områden.

I partiets vårbudget föreslås höjt stöd till ideella föreningar som arbetar med förebyggande av psykisk ohälsa med 55 miljoner.

Partiet satsar 800 miljoner kr årligen på detta paket från 2020.

Hyr fängelseplatser utomlands

Ett annat prioriterat område, där SD satsar en halv miljard mer på kriminalvården. Det finns stor platsbrist på svenska fängelser och det tar flera år att bygga ut befintliga anstalter och bygga nya. Därför föreslår partiet att Sverige hyr fängelseplatser utomlands.

I dag hyr redan Norge platser hos Nederländerna. Eftersom dessa platser är billigare än svenska fängelser, som är dyrast av alla per dygn, blir det ingen fördyring att skicka dömda utomlands. Det gäller särskilt dömda som inte är svenska medborgare och de som har fått utvisningsbeslut.

I en framtid kan avtal skrivas med exempelvis Rumänien där kostnaden för fängelseplatser är en bråkdel av vad de svenska kostar.