Som första kommun i landet agerar Staffanstorp för att förhindra att terrorister får del av kommunens resurser. Detta som en följd av regeringens passivitet i frågor om terrorister.

På förslag av M och SD har kommunfullmäktige beslutat att man ska göra vad som går för att motverka att kommunens ”ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism”.

Regeringen har varit passiv

– Islamiska statens anhängare kräver nu att få komma tillbaka och ta del av vår välfärd. Den svenska regeringen har förhållit sig märkligt passiv och har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att försvåra för dessa terrorister att återvända till vårt land och bosätta sig i svenska kommuner, sa kommunalstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).

– I vår kommun bor yazidier i Staffanstorp, en folkgrupp som varit särskilt utsatt för IS-terroristernas grymheter. Det vore en skymf mot dem om IS-terrorister skulle känna sig välkomna i Staffanstorp. Det vore en skymf mot vårt demokratiska samhälle om inte vi tydligt står upp för vad vi tycker är rätt och fel, fortsatte han.

– Majoriteten av partier har bedrivit en migrationspolitik i strid med folkopinionen de senaste tio åren. Den har varit förödande. Viljan att framstå som god har varit viktigare än att göra rätt. Därför är Sverige ett land som saknar lagstiftning där samröre med terrororganisation är kriminaliserat, sa Margit Persson Békássy (SD).

Hon påpekade att Sverigedemokraterna redan 2013 föreslagit lagstiftning mot terrorism som hade givit myndigheterna redskap att hantera dagens situation. Men dessa förslag röstades ner i riksdagen.

– På grund av rikspolitikernas underlåtenhet att agera går terrorister fritt på våra gator. Skulle vi kommunpolitiker inte agera, skulle det vara att säga okej till alla de vidrig brott som är begångna, konstaterade Margit Persson Békássy (SD).

– Beatrice Ask (M) gjorde ingenting under åtta år som justitieminister i Reinfeldts regering, replikerade Pierre Sjöström (S).

Centerpartiet medgav att ”inte någon vill se en terrorsympatisör som granne” och att de inte ”ska åtnjuta möjligheten att leva av vår godhet trots sin egen grymhet”, men partiet menar att kommunen inte kan agera.

Bifall till förslaget

Efter en lång debatt i kommunfullmäktige beslutades att uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att utarbeta direktiv som hindrar terrorister och dem som stöder terrorism att få del av kommunens insatser.

Med 23 ja-röster, 17 nej-röster och en som avstår bifölls M-SD-förslaget. Om satt i procent blev det 56 procent som vill utreda hur kommunen kan agera för att motverka att terrorister välkomnas till kommunen och 41 procent som motsatte sig beslutet.