DEBATT. Skulle skolorna låta en chaufför utan körkort köra hem barnen med skolbussen? Svaret är nej, det skulle aldrig hända, konsekvenserna skulle bli kostsamma. Men att anställa obehöriga lärare leder inte till några ekonomiska konsekvenser, skriver kommunalrådet Sandra Karlsson (SD).

Det tas för givet att man kan anlita obehöriga lärare, så till den grad att föräldrarna inte ens informeras om att deras barn i flertalet fall undervisas av personer som inte har någon som helst dokumenterad erfarenhet av att ens vistas i en pedagogisk miljö.

Anledningen till brist på behöriga lärare sägs vara att det inte finns några att tillgå, varvid kommunen nödgas att anställa obehörig personal. Detta är en sanning med modifikation. Det finns lärare att tillgå, men det säger sig självt att många väljer att arbeta i intilliggande kommuner eller friskolor då kommuner ofta erbjuder låga, rent ut sagt dåliga, löner.

Lärarlönerna pressas ner

Istället för att värdesätta att man lyckats rekrytera en nyutexaminerad behörig lärare och betala skälig lön, så pressas ingångslönen ner med argument som att ”erfarenhet saknas”. Denna ingångslön ligger sedan som en black om foten resten av den yrkesverksamma karriären, då policyn är att lönen inte kan höjas för att man byter arbetsplats inom kommunen.

Den enda chans man har till ett adekvat lönelyft blir alltså att söka sig bort från kommunens tjänst.

Kvar blir en ökande andel obehöriga lärare. Jag säger inte att de inte har all världens goda intentioner att göra ett bra jobb, men faktum kvarstår, de är i de flesta fall inte kvalificerade för det jobb de utför.

Att vara lärare idag är så mycket mer än att bara läsa in sig på dagens kapitel i en bok. Dagens klassrumssituation med många elever, flertalet med olika diagnoser, en del med psykisk ohälsa, oftast minst två i varje grupp med dyslexi, ställer höga krav på den pedagogiska nyckelknippan.

Läraren måste ha en mängd olika nycklar för att ens ha möjlighet att nå varje enskild individ utifrån dennes förutsättningar. Det är en omöjlig ekvation för den som inte har en ordentlig grund att stå på.  När dessa lärare även sätter betyg är vi ute på riktigt oroväckande vatten.

Vem sätter betygen i praktiken?

Jag är fullt medveten om, att det ”på papper” är en behörig lärare som sätter betygen och skriver under betygsdokumentet, men handen på hjärtat, hur ofta har denna behöriga lärare ens tid att vistas på någon annans lektion jämte den egna arbetsbördan som varje lärare har på sina axlar idag?

Dessutom är det den undervisande läraren, obehörig eller inte, som i kommunens bedömningssystem IST för in resultaten för varje avsnitt och bedömer om eleven haft tillräckliga färdigheter eller inte för att nå respektive mål enligt läroplanen. Att en obehörig och en behörig lärare bedömer samma elev i ett ämne värd ett B resp. ett E är olyckligt och visar den direkta faran av att tillåta obehörig personal ansvara för undervisningen. 

Ännu mer olyckligt blir det när en elev inte får godkänt då denne, av obehörig lärare, bedöms inte klara målen fastän den förra (och behöriga) lärarens bedömning varit att den klarat. Är det då verkligen eleven som inte klarar målen eller är det läraren som inte klarar målen för att kunna förmedla kunskaper?

Kraven ”snälltolkas”

Det talas om att vi i min kommun, Norrköping, ska öka skolresultaten i kommunen och att resultaten mirakulöst redan ökat sista året. Som lärare är jag ytterst tveksam till om det verkligen är de faktiska kunskapsresultaten som ökat eller om kraven i läroplanen ”snälltolkats” förbi gränsen. Detta märks tydligt då elever som gått från F till E sista terminen, bara efter några veckor hoppar av gymnasiet då de inte klarat att hänga med.

Om någon skulle försöka övertyga oss om att kirurgin helt plötsligt förväntades göra stora framsteg för att de legitimerade läkarna bytts ut mot personer utan medicinsk utbildning, så skulle troligtvis de flesta få sig ett gott skratt. Att som kommun påstå att personer utan adekvat utbildning skulle kunna göra ett bättre arbete än de behöriga lärarna och få eleverna att prestera bättre, det är inte bara orimligt utan en käftsmäll mot varje lärare som kämpat sig igenom Lärarhögskolan.

För varför ens bry sig om att lägga år av slit och skaffa sig höga studieskulder om utbildningen anses hålla så låg kvalitet att man lika gärna kan göra samma eller t.o.m ett bättre jobb utan?

Sandra Karlsson
Oppositionsråd i Norrköping (SD) och leg. lärare