Regeringen vill hävda att arbetslösheten minskar, men det anmärkningsvärda är att gapet mellan inrikes och utrikes födda är fortsatt mycket stort. Och många av jobben är bidragsjobb.

SCB har sammanställt statistiken för sysselsättningen under sista kvartalet 2018 (Arbetskraftsundersökningarna, AKU). Den visar att det fortsatt råder skyhög arbetslöshet bland utrikes födda, detta trots högkonjunktur.

Arbetslöshet bland invandrare har minskat något, men det är till stor del genom subventioner och bidrag. Normalt borde denna typ av bidragsanställning vara liten under högkonjunktur men i gruppen utlandsfödda uppgår bidragsjobben till hela 40 procent.

Utlandsföddas arbetslöshet är fortsatt 19 procent, och 37 procent bland växande gruppen förgymnasialt utbildade utomeuropeiska. För inrikes födda uppgår arbetslösheten till 5,4 procent i gruppen 20-64 år.

SCB:s statistik visar att sysselsättningsgapet trots högkonjunktur inte minskat och att invandrares arbetslöshet är fortsatt hög. Det är hos inrikesfödda som arbetslösheten minskar. Sysselsättningsgraden hos inrikesfödda 20-64 år är 82,8 procent, medan den för utrikesfödda i samma ålder är nära 20 procentenheter lägre.

Sysselsättning och arbetslöshet en laggande indikatorer som normalt växer ett tag även när BNP-tillväxten avtagit. Därför kommer konjunturnedgången börja synas först om ett tag, men vi kan redan se att Socialdemokraterna slösat bort en högkonjunktur och inte lärt sig ett dugg från sin misslyckade flyktingpolitik, skriver ekonomen Tino Sanandaji om den nyss publicerade statistiken.