I var fjärde kommun har extrema miljöaktivister ledande positioner.
”Handläggare utnyttjar sin ställning” för att genomdriva personliga åsikter i strid med demokrati och lagstiftning.

Örebros Universitet har undersökt hur vanligt det är med kommunala tjänstemän som kan klassas som rena miljöaktivister. Forskarna blev de förvånade över resultatet. Av de cirka 700 tillfrågade tjänstemännen passade 11 procent in under kategorin ”miljöaktivist” och de finns i 23 procent av Sveriges kommuner.

Riktigt radikala

För att klassas som miljöaktivist i studien ska tjänstemännen uppfylla stränga kriterier. De ska vara jäviga i den meningen att de är aktiva i en miljörörelse och samtidigt har nyckelposition i kommunens beslutsfattande.

Tjänstemännen i studien fick även ranka påståenden som: En hållbar utveckling kräver att det kapitalistiska systemet förändras i grunden, samt: Miljöproblemen kräver en radikal omställning av samhället. De som tydligt höll med om detta kategoriseras som miljöaktivister.

– De var de riktigt radikala kan man ju säga, men flera av de andra tjänstemännen fick höga poäng i enkäten, men kvalade inte riktigt in som aktivister. Jag tror att det är rätt naturligt att engagerade människor söker sig till ställen där man tror sig kunna göra skillnad för sin sak, säger professor Jan Olsson till nyhetsbrevet fplus.

Olaglig miljöaktivism som hotar demokratin

I en rättsstat är det helt centralt att tjänstemän skiljer på den makt de har över myndighetsbeslut så som ämbetsmän och deras privata åsikter och intressen.

– Problemet uppstår framförallt om aktivister arbetar i det fördolda och aktivt underminerar den demokratiska processen, säger Olsson.

Många fastighetsägare drabbas av snävt tolkade lagar där andra intressen än vidlyftiga miljöintressen negligeras. Att grundläggande rättsstatsprinciperna inte efterlevs anser LRF är skrämmande.

– Vi har inte gjort någon undersökning, men även våra medlemmar påtalar i allt större omfattning att en del av myndighetsutövningen sker utanför rättsordningen och att handläggare utnyttjar sin ställning, säger Anna Treschow, rättspolitisk sakkunnig på LRF Skogsägarna.

– Det är stor skillnad mellan att som enskild aktivist verka gentemot myndigheter och att inifrån en myndighet med den offentliga maktapparaten i ryggen agera mot enskilda och ibland utanför rättsordningen, fortsätter hon.