Järfälla kommun drog i höstas in gymnasieelevernas månadskort i kollektivtrafiken, men vill nu ge gratis månadskort till nyanlända. Beslutet är överklagat till domstol av Sverigedemokraterna.

I höstas beslutade Allianspartierna att ta bort medel för SL-kort till gymnasieeleverna från kommunens budget.

Samtidigt beslutade dock alla partier, utom SD, att SL-kort alternativt skolskjuts ska erbjudas till nyanlända elever.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

”Vi finner det märkligt att kommunen ej längre finansierar SL-kort för gymnasieskolans elever men att Barn- och ungdomsnämnden anser att nyanlända i grundskolan speciellt ska beaktas.

Vart är rättvisan i att först dra in SL-kort för en stor del av Järfällas unga men sedan speciellt beakta en minoritets särintressen. Vi Sverigedemokrater anser att alla skolungdomar i kommunen, grund- och gymnasieskoleelever med rättfärdigad resväg ska få sina SL-kort finansierade av kommunen. Vi beaktar hela ungdomens intressen, inte de exklusiva särintressena.”

Beslutet överklagades också till Förvaltningsrätten i Stockholm eftersom principen om likabehandling inte tillgodoses när nyanlända elever som grupp ges möjlighet till SL-kort/skolskjuts.

I yttrande till domstolen skriver Järfälla kommun ”att lagstödet för förslaget om SL-kort och skolskjuts vilar på möjligheten att bevilja SL-kort/skolskjuts utifrån kriteriet ’annan särskild omständighet’.” Denna omständighet är att busskort ger bättre möjlighet till integration.

Nu inväntar alla parter vad domstolens beslut kommer att bli.