Sexualbrott mot unga kvinnor har mer än tredubblats sedan 2014. Alla i befolkningen känner kraftigt ökad otrygghet. Kriminaliteten tar ett allt hårdare grepp om Sverige.

Hur svenska folket upplever tryggheten, eller snarare otryggheten, mäts årligen i Nationella trygghetsundersökningen. Senaste upplagan, NTU 2018, publicerades igår av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Myndigheten lyfter själva fram att nästan var fjärde person i Sverige väljer numera att ta en annan väg eller ett annat färdsätt än den smidigaste, eftersom de är rädda.

Yngre kvinnors rädsla sticker ut. Bland kvinnor i åldrarna 20-24 år är andelen som ofta tar en annan väg nästan dubbelt så stor, 42 procent.

– Att mångas tillvaro begränsas av att de känner sig tvungna att ändra sina resvägar och färdsätt, är en allvarlig konsekvens av den otrygghet och oro för brott som främst unga kvinnor säger sig uppleva, säger Maria Söderström, utredare på Brå.

Åter vill Brå bagatellisera den kraftigt ökade otryggheten i landet. Man skriver hånfullt att det är vad kvinnorna ”säger sig uppleva”. Brå tycks inte ta oron på allvar.

Men den upplevda otryggheten har grund i mer konkreta händelser. I undersökningen ställs frågan ”Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2017)?”

I hela befolkningen har ökningen varit hela 36 procent på bara ett år. 2016 uppgav 4,7 procent att de utsatts för sexualbrott. 2017 var det hela 6,4 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för sexualbrott, vilket motsvarar cirka 508 000 personer.

Från en låg nivå har ”en tydlig ökning av andelen utsatta skett” när det gäller män (16–84 år) som utsatts för sexualbrott. Från 1 procent 2016 till 1,6 procent 2017.

Bland kvinnor (16–84 år) uppger 10,7 procent att de utsattes för sexualbrott 2017. Det är en ökning från 2016, då andelen var 8,0 procent.

Värst är utvecklingen bland unga kvinnor. I åldersgruppen 20–24 år uppger hela 35,8 procent att de utsattes för sexualbrott 2017. Det är mer än en tredubbling sedan 2014, då 9,5 procent av unga kvinnor varit utsatta för sexualbrott. 2015 steg andelen till 17,1 procent. År 2016 var de utsatta 26,7 procent.

Denna utveckling kan bara beskrivas med ett ord, den är fruktansvärd.

Ansvariga för att oro, rädsla och otrygghet tar ett allt hårdare grepp om befolkningen är både förra alliansregeringen och den senaste rödgröna regeringen. Båda struntade i att stärka rättsväsendet samtidigt som man startade en kraftigt ökad invandring från regioner i världen där kriminalitet, brutalitet och våld ligger på en helt annan nivå än vad Sverige tidigare upplevt.

Resultatet av denna oansvariga politik börjar nu ge avtryck i vardagen för de flesta i befolkningen. De mest utsatta, unga och äldre, råkar särskilt illa ut.

Denna utveckling måste brytas. Nya politiska ledare måste nå regeringsmakten så att åtgärder på riktigt vidtas för att angripa problemen och återskapa ett tryggt Sverige.