INVANDRING. Migrationsöverdomstolen slår fast i ett fall att ett nej till familjeåterförening strider mot både Europakonventionen och Barnkonventionen. Den vägledande domen kan få stor betydelse för myndigheternas beslut om anhöriginvandring framöver. 

Domen gäller en åttaårig pojke från Syrien vars föräldrar nu får rätt att komma till honom trots tidigare avslag. Denna vägledande dom från Migrationsöverdomstolen anses nu kunna öppna för fler familjeåterföreningar, trots den tillfälliga asyllagens begränsningar. Experter tror att fler som tidigare nekats får rätt till familjeåterförening.

Louise Dane, doktorand i offentlig rätt på Stockholms universitet, kommenterar:

– Eftersom många av de personer som har fått uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande de senaste åren är från Syrien, så är situationen liknande den vi har i det här fallet, att man inte kan återförenas i hemlandet. Det talar för att man skulle kunna landa i liknande slutsatser även i andra mål, säger hon.

Kom med morbror
Den åttaårige pojken sökte asyl i Sverige i december 2015 tillsammans med sin morbror. Pojken fick ett tillfälligt uppehållstillstånd fram till år 2020, som alternativt skyddsbehövande.

Den tillfälliga asyllagen stoppar i stort sett all familjeåterförening, utom för konventionsflyktingar. Därför hade i princip inte åttaåringen rätt att återförenas med sina föräldrar i Sverige, då pojken var alternativt skyddsbehövande.

Sa nej
Både Migrationsverket och Migrationsdomstolen konstaterade att en återförening bara kunde ske i Sverige, men sa ändå nej till de anhörigas ansökan.

Instanserna ansåg att pojken kunde leva några år utan sina föräldrar, eftersom han är med släktingar och bara hade tillfälligt uppehållstillstånd.

Men nu slår alltså högsta instans fast att ett nej till familjeåterförening strider mot både Europakonventionen och Barnkonventionen.

Apatiska barn
Louise Dane framhåller även att myndigheterna framöver måste beakta hela Barnkonventionen i sina beslut, och inte bara de få paragrafer som har blivit svensk lag. Detta kan få betydelse även i fall med så kallade apatiska barn, menar hon.

– Migrationsverket har hittills hävdat att det inte går att bevilja till exempel apatiska barn uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen, för att det inte har funnits något konventionsåtagande, säger Louise Dane.

Den nya domen i Migrationsöverdomstolen kan betyda att paragrafen om barnets bästa i Barnkonventionen appliceras på andra fall.

Påverka många fall
Rättschefen Fredrik Beijer kommenterar att domen är viktig och kan komma att beröra många personer.

– Det här innebär en lättnad i ärenden om familjeåterförening som antagligen kommer att påverka många fall. Vi välkomnar att detta nu har prövats av Migrationsöverdomstolen som kommit fram till att familjeåterföreningsförbudet strider mot Europakonventionen, skriver Fredrik Beijer.

Migrationsverket kommer nu att analysera konsekvenserna och hur omfattande förändringen är.