MIGRATION. Sverige har sedan 2016 ett återvändarprogram för de som har fått avslag på sin asylansökan och som vill ha hjälp med att återvända till sitt hemland. Programmet har tagit emot ca 1 000 ansökningar sedan programmet startade. Nu är programmet igång igen efter att ha pausats som en följd av implementeringen av EU:s dataskyddslag GDPR.

För att underlätta för de människor som fått avslag på sin asylansökan grundades 2016 ERIN (European Reintegration Network). Erin är en del av ett större europeiskt samarbete. Programmet har löpt parallellt med det svenska återetableringsstödet, som innebär att man har rätt till viss ekonomisk kompensation om man anser att man inte passar in i Sverige och vill åka tillbaks till sitt hemland.

Oklarheter kring GDPR pausade arbetet
Under året har det inkommit 600 ansökningar om stöd via ERIN-programmet. Insatserna beräknas kosta ca 23 000 kronor per person. I augusti tvingades Migrationsverket att pausa sitt arbete med ERIN då det uppstod oklarheter om programmet överensstämde med EU:s nya dataskyddslag GDPR. Man ville undersöka ifall lagstiftningen skulle påverka överföringen av personuppgifter i samband med handläggningen ärenden.

– Vi bedömde att det var nödvändigt att pausa besluten för att utreda de juridiska oklarheterna närmare. Nu har vi vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder som gör att vi kan återuppta beslutsfattandet, bland annat har vi tagit kontakt med Datainspektionen för vägledning, säger Veronika Lindstrand Kant, tillförordnad regionchef i region Stockholm.

Majoriteten som ansökte har redan återvänt
Under tiden som programmet låg nere ansökte 60 personer om stöd. Majoriteten av dessa har redan återvänt till Irak och Afghanistan men då utan det stöd som ERIN kan erbjuda. Migrationsverket säger att man är nu reda att återuppta arbetet samtidigt som man kommer fortsätta att arbeta för att GDPR efterföljs.

– Det är olyckligt för de personer som fått vänta då detta är viktiga insatser för de som ska återvända, men nu återupptar vi arbetet omgående, säger Veronika Lindstrand Kant.