Den så kallade ”Vetenskapsskolan” i Göteborg sysslar med något som kan liknas vid falsk marknadsföring. Skolan har ordet vetenskap i sitt namn. Men jag undrar om de förstår ordet på det sätt som är vanligt i västvärlden. För skolans ledning har kopplingar till salafismen, en rörelse som i sitt tänkande står i total motsättning till modern, västerländsk vetenskap.

Det nystartade Doku bör man ha koll på. Det är ett partipolitiskt och religiöst obundet projekt med målet att granska den våldsbejakande islamismen i Sverige. Islamismen är ju tyvärr, på grund av vår ansvarslösa invandringspolitik, ett växande problem.

Stiftelsen Doku är inga amatörer. En av journalisterna bakom projektet är Magnus Sandelin. Han är en av dem, som enligt min bedömning, kan mest om den islamistiska miljön i Sverige. Han är väldigt saklig och proffsig och utan någon besvärande politisk agenda som lutar åt vare sig höger eller vänster.

År 2016 gav Sandelin ut repotageboken Svenska IS-krigare – Från al-Qaida till jihadi cool. Få har den insiderkunskap som han har. I boken kunde han bland annat visa kopplingarna mellan gangstermiljön i de invandrartäta förorterna och salafismen.

Projektet Doku har genom källor kunnat bekräfta att Abdel Nasser El Nadi, som är VD på den så kallade ”Vetenskapsskolan”, finns med bland de två tusen personer som enligt Säpo utgör den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Mer specifikt handlar det i El Nadis fall om sunnitisk extremism, salafism och sympatier för jihadisterna i Syrien.

I mina öron låter det inte särskilt trovärdigt att en skola som premierar vetenskap, det vill säga förnuft, bevis och kritiskt tänkande, skulle ha en VD som sympatiserar med den värsta sortens antivetenskapliga, religiösa fundamentalism som existerar i vår tid. Doku har följt El Nadis arabiska postningar på Facebook och av dem framgår det att han är vänligt inställd till en teokratisk stat byggd på Koranens grund.

I sin Facebookpostning från hösten 2014 ger inte El Nadi, rapporterar Doku, något uttryckligt stöd för Islamiska Staten, men han skriver ofta om ”det sunnitiska projektet” som något eftersträvansvärt. I en postning beskriver han det som ”en stark, sunnitisk, islamisk stat”.

Salafismen, den extrema sunnitiska rörelse, som ligger till grund för terrorgrupper som Al-Qaida och Islamiska Staten (IS), anser att allt som står i Koranen är sant. Står det att Gud skapade den första människan av lera, så betyder det exakt det. Det är inte poesi, alltså. Det är därför man kan höra salafistiska ”tänkare” som Saleh Al-Fawzan, en av Saudiarabiens viktigaste religiöse ledare, säga sådant som att solen roterar kring jorden!

Det var inte observationer som gjorde att han kom fram till denna sluts utan läsning av Koranen. En muslim, sade han, ska hålla sig till Koranen, och inte följa ”moderna teorier”. Det betyder att om du vill veta något om stjärnor och planeter, så ska du inte titta i en kikare utan i Koranen.

Salafisterna förespråkar också att man som muslim ska följa profeten Muhammeds undervisning till punkt och pricka. Vi talar här om texter från medeltiden. Texter som tillåter slaveri, stening och heligt krig.

När det kommer till vetenskap, så hade Koranens förmodade upphovsman, Muhammed, bara tillgång till det som fanns på hans tid. I Koranen framgår det att Koranens författare hade en geocentrisk världsbild och sannolikt också trodde att jorden var platt. I Koranen står det att solen går ner i en dypöl på kvällen, det är därför det blir mörkt. I en text påstår Muhammed att man omöjligt kan veta vilket kön ett barn har innan det fötts. Bara Gud känner till detta, säger han. Han kunde förstås inte veta att vetenskapen i västvärlden skulle utvecklas som den gjort, så vi idag vet oerhört mycket mer än Muhammed och hans samtida i Arabien. Och väst har med sin vetenskap också berikat hela världen.

När Skolinspektionen besökte den så kallade ”Vetenskapsskolan” frågade de vad eleverna fick lära sig i religionsundervisningen. En elev svarade då: ”man får lära sig mycket om arabiska, bön, islam”. Eleverna kunde i intervjuerna med inspektionen inte redogöra för något annat inom ämnet religion förutom islam. Något som får mig att tänka på följande vers i Koranen: ”Men vill någon hava något annat än Islam till religion, skall det aldrig mottagas från honom, och i det tillkommande livet skall han höra till de tillspillogivna.” (Zetterstéens översättning 3:79)

Skolans VD El Nasi är så pass extrem att han antyder att den religiösa diktaturen Saudiarabien är för mesig. Han vill ha tuffare tag. Som sunnimuslim, menar han, ska man inte bråka mot andra sunnimuslimer, även om de är IS-fanatiker, utan man ska hålla ihop mot fienden, framför allt representerad av det sataniska USA, som han ironiskt kallar ”det amerikanska kalifatet”.

Mot det falska ”amerikanska kalifatet”, det vill säga västvärlden med dess demokrati, vetenskap och yttrandefrihet står alltså det sanna och riktiga, islamiska kalifatet som håller på att byggas upp av jihadisterna i Syrien. Och denne El Nadi, som hejar på teokratisk diktatur, leder en skola med namnet ”Vetenskapsskolan”. Till skillnad från uttrycket ”det amerikanska kalifatet” så var nog detta val av namn inte menat att vara ironiskt…

Kalifatet i Syrien och Irak misslyckades med sina vansinniga planer om världsherravälde. Men El Nadis ”skolkalifat” expanderar i Sverige. Nyligen öppnade en ny skola i Gävle och nästa år har man fått tillstånd att öppna i Halmstad. Projektet Doku kan också avslöja att man vill starta gymnasieverksamhet. Det vore en framgång för salafismen, ett bakslag för vetenskapen.