VÅRDKRISEN. Väntetiderna i specialistsjukvården har ökat i alla landsting under den senaste mandatperioden. Målsättningen att man ska få vård inom 90 dagar har blivit allt svårare att nå. I vissa landsting har resultatet sjunkit med 30 procent sedan 2014.

Den svenska sjukvården fortsätter att dras med långa köer. Vissa landsting är särskilt hårt drabbade. Samtidigt kan man se en negativ utveckling över hela Sverige de senaste fyra åren. Vårdgarantin som innebär att man ska ha rätt till specialistvård inom 90 dagar nås alltmer sällan. Konsekvensen blir att människor som är i akut behov av vård blir sämre eller i värsta fall dör på grund av väntetiderna.

Region Jämtland Härjedalen är ett av landstingen som har drabbats hårdast. Här har man gått från att 88 procent fick specialistvård inom 90 dagar 2014, ner till 53 procent idag. Kontrasterna med exempelvis Halland är stora, här får 94 procent vård inom 90 dagar. En nedgång från 98 procent för fyra års sedan.

Problem med rekryteringen
Anledningen bakom de växande köerna är att man får det allt svårare att rekrytera specialister till sjukvården. Ett problem som kännetecknar stora delar av välfärden. Den offentliga sektorn har på senare tid haft svårt att konkurrera om arbetstagarna tack vare dåliga arbetsförhållanden och låga löner.

– En orsak är att vi i jämförelse med andra har svårt att rekrytera specialister till sjukhuset här. Det andra är att vi behöver ändra arbetssätt och bli effektivare och tänka på annat sätt när vi planerar, säger Lisbet Gibson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Tar hjälp av utomstående aktörer
Trots en nedgående trend över hela landet finns det vissa landsting som har klarat sig bättre än andra. Förklaringen till Hallands starka resultat beskrivs som att man har varit snabba med planeringen. Man arbetar även aktivt för att ta hjälp av andra aktörer utanför Halland för att se till att vårdtagaren får en tid så snabbt som möjligt.

– När vi får remissen vet vi redan då att vi kan planera in den personen, kan vi inte det så kör vi direkt eller hänvisar till annan utförare och hjälper patienten med det genom vår vårdgarantiservice. Det är det, tror jag, som gjort att vi har korta tider, säger Mikaela Waltersson (M) regionstyrelsens ordförande i Halland.