GYMNASIELAGEN. Den hårt kritiserade gymnasielagen får tillämpas. Migrationsöverdomstolen anser inte att det strider mot EU-reglerna att inte kunna styrka sin identitet. 9 000 afghaner utan asylskäl får därmed chans att stanna i Sverige.

Den nya så kallade gymnasielagen drevs fram av Miljöpartiet i regeringen med stöd från Vänsterpartiet och Centern och innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den ger cirka 9 000 afghanska män utan asylskäl möjlighet att stanna och har fått hård kritik som så undermålig att den inte går att tillämpa, bland annat av Lagrådet och två migrationsdomstolar.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2018 men två av fyra migrationsdomstolar – Stockholm och Malmö – har underkänt lagstiftningen och vägrat att använda den. Migrationsdomstolen i Göteborg bad om EU-domstolens vägledning.

En huvudfråga har varit det sänkta kravet på att kunna styrka sin identitet, något som är problematiskt då många av de berörda saknar id-handlingar.

Nu får lagen grönt ljus, konstaterar Migrationsöverdomstolen i dag i två domar. Domstolen anser inte att stadgad ordning har åsidosatts. Inte heller strider bestämmelsen om sänkt beviskrav mot aktuella EU-regler.

Första domen
Kritik har riktats mot regeringens beredning av förslaget till ett sänkt beviskrav för sökandens identitet. Förslaget bereddes därefter ytterligare innan riksdagen beslutade om den nya bestämmelsen.

Det som Migrationsöverdomstolen har haft att ta ställning till i den första domen är:
Har det funnits sådana brister i beredningen av lagstiftningsärendet när bestämmelsen om sänkt beviskrav kom till, att stadgad ordning har åsidosatts i något väsentligt hänseende?

Sänkt beviskrav
Det svarar Migrationsöverdomstolen nej på. Man anser inte att stadgad ordning har åsidosatts i något väsentligt hänseende när bestämmelsen kom till.

Bestämmelsen om sänkt beviskrav för sökandens identitet får därför tillämpas.

Dom nummer två
I den andra domen skulle domstolen ta ställning till:
Strider avsteget från kravet på klarlagd identitet mot EU-reglerna?
I den tillfälliga lagen medges avsteg från kravet på klarlagd identitet för utlänningar som vistas i landet och som kan beviljas uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Migrationsöverdomstolen anser att EU-reglerna (Schengenregelverket mm ) inte hindrar ett sänkt beviskrav rörande identitet vid prövningen av uppehållstillstånd för en utlänning som redan vistas i Sverige på det sätt som anges i tillfälliga lagen.

EU-regler
I de aktuella EU-reglerna finns bestämmelser om de villkor som ska vara uppfyllda för att utlänningar ska kunna resa in på medlemsstaternas territorium och vilka kontroller som ska göras vid inresa.

Bestämmelserna gäller vid passage av EU:s yttre gränser. Av EU-domstolens praxis framgår att bestämmelserna inte reglerar situationen för utlänningar som redan vistas i en medlemsstat, skriver Migrationsdomstolen i domen.

Finns redan praxis
Mot bakgrund av att det redan finns praxis från EU-domstolen anser Migrationsöverdomstolen att det inte är nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.