VALET 2018. För några dagar sedan hade 400 överklagat hur valet gick till. Idag är det 700 som har lämnats in till Valprövningsnämnden. Dessutom har 2 337 anmälningar om brott kommit in. Samtidigt visar sig det folkliga missnöjet även i ett upprop för omval.

Kanslichef Cecilia Persson berättar för Samtiden att det hittills har inkommit 700 anmälningar till Valprövningsnänden. Redan 400, som det var för bara tre dagar sedan, var rekordmånga. Tidigare år har det varit långt färre. Förra valet hade man 100 överklaganden och valet 2010 var det 200. Dessförinnan låg antalet mellan 10 och 15 överklaganden per val, enligt Cecilia Persson.

De 700 som har inkommit innefattar flera varianter av klagomål, säger Cecilia Persson. Valsedlar som påstås inte ha funnits, eller att man redan varit förprickad i röstlängden samt mer allmänt hållna klagomål, att man vill ha omval.

– Varje fall ska prövas av nämnden för att se om det begåtts något brott mot vallagen, säger hon.

Vad kan bli konsekvensen om nämnden anser det?

– Ja i yttersta yttersta nödfall kan det bli ett omval i den valkretsen.

Ännu fler anmälningar är att vänta, då tiden för överklagan går ut först tio dagar efter det att Valmyndigheten publicerat det slutgiltiga valresultatet, vilket ger de som är missnöjda tid på sig till den 26 september.

Det kommer att ta tid innan Valprövningsnämnden fattat beslut i alla ärenden. Cecilia Persson berättar att man var klara i december efter förra valet, men att det nu sannolikt kommer att ta längre tid.

Utreder brott
Samtidigt som Valmyndigheten utreder är även åklagare sysselsatta med att utreda brott i samband med valet. Riksenheten för korruption inom Åklagarmyndigheten har fått in mellan 30 och 40 anmälningar som rör valet, enligt Aftonbladet. Det rör sig om brottsrubriceringen ”otillbörlig verkan vid röstning”, vilket innebär att någon försöker manipulera röstningen. Exempelvis att gömma undan valsedlar eller sälja sin röst, samt hot eller våld.

Generellt är det svårutredda brott och det är mycket ovanligt att någon åtalas, uppger Kim Andrews, chef för Riksenheten för korruption.

Mellan vecka 14 och 36 har polisen tagit emot 2 337 anmälningar om brott med koppling till valet. Bland de misstänkta brotten ingår allt ifrån stöld av valaffischer till misshandel, utöver ovan nämnda otillbörlig valpåverkan.

Folkligt missnöje
Många väljare är missnöjda med valet då alltför många oegentligheter, felaktigheter och manipulationer har rapporterats. Sociala medier har svämmat över av berättelser om och dokumentation av exempelvis saknade röstsedlar, uppsprättade valkuvert som ligger öppet, samt familjeröstning i båsen.

Ett upprop har börjat spridas, där man kräver nyval med en annan typ av valsedel. Uppropet har mailats ut till Valmyndighetern och en rad andra aktörer som statsrådsberedeningen, talmannen, kungahuset, kulturdepartementet och några journalister.

”Fusket inför och under valet 2018 var så omfattande att det valresultat valmyndigheten presenterade den 16 september 2018 knappast speglar folkviljan. Om detta vittnar bl a anstormningen av rapporterade instanser av valfusk, uttalanden av utländska valobservatörer, diskrepansen mellan opinionsmätningar och valresultat, samt valprocessen i sig” står det bland annat på hemsidan för uppropet. Man hävdar att Valen måste vara fria, hemliga och

Man hävdar även att Valmyndigheten införde censur i realtid, att Socialdemokraternas utskick av sms till vissa personer i förorter strider mot konsumentlagen och GDPR.