Nu publiceras dokumentärfilmen ”Ett folk. Ett parti” som blottlägger inslag i svensk politik som länge varit dolda för den stora allmänheten. Det här är historien om Socialdemokraterna så som den aldrig berättats förr.

Vinnarna skriver historien, brukar det heta. Under 1900-talet var Socialdemokratin vinnarna och de har lyckats väl med att dölja rasistiska åsikter och systematiska övergrepp. Många känner inte till på vilken historisk grund partiet vilar. Så kan det inte fortsätta att vara.

Socialdemokraterna behöver konfronteras med att man tillämpade rasbiologi för att dela upp befolkningen. Partiet behöver rannsaka varför man systematiskt utfört brutala övergrepp och tvångssteriliseringar på sin egen befolkning. Partiet måste gå till botten med varför man lät genomföra medicinska experiment på hjälplösa patienter.

I dokumentären, som i huvudsak bygger på förstahandskällor, visar att den rasistiska politiken tillhörde partiets mittfåra och var allmänt accepterad i partiet.

Några utdrag:

”Vad negern kan tillägna sig av vår europeiska civilisation bildar blott en tunn fernissa kring hans ursprungliga väsen, i sitt inre är och förblir han neger.”
S-akademikern Bengt Lidforss, i bok utgiven 1922 av S-förlaget Framtiden.

”Det är icke ofta man träffar någon svensk, vilken, liksom förr Viktor Rydberg och nu Bengt Lidforss, är stolt att vara arier.”
S-tidningen Tiden 1910, då Hjalmar Branting var chefredaktör

”… att den nordiska rasen är ’värdefullare’ än den negrida har åtskilligt fog för sig.”
Allan Vougt 1925, chefredaktör Arbetet, riksdagsman (S)

”Man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.”
Fabian Månsson i ungdomsförbundets tidning Fram 1906 (om arbetskraftsinvandring)

”Vårt land, o vårt väldiga fädernesland / Det äges av ockrande judar . . . Då skulle vi hålla en rengöringsdag / som ej hade skådat sin like.”
Dikt från 1907 av Fabian Månsson som berömdes av S-kvinnornas tidning Morgonbris

”Vår litteraturhistoria behärskas av hel-, halv- och kvartsjudar.”
Arthur Engberg i Arbetet 1921 innan han blev S-minister

”Det finnes väl ingen, som icke måste tycka, att dessa psykiskt defekta kvinnor fått nog barn, och att den framstående läkarens behjärtansvärda ingripande till förhindrande av fler graviditeter förtjänar samhällets tacksamhet.”
S-riksdagsman Alfred Petrén i S-tidskriften Tiden 1930

”För många torde det inte finnas någon som helst tvekan om det berättigade i ett avlivande.”
Överläk Fröderberg i Vipeholms årsrapport 1942 om sjukhusets patienter. Ansvarig för patientsäkerheten var Medicinalstyrelsen under ledning av socialdemokraten Axel Höjer.

*

Men det mest anmärkningsvärda är att det inte endast rört sig om ord, om uttalanden och åsikter. Partiet har också i regeringsställning sett till att agera i enlighet med dessa värderingar.

Partiets politik har resulterat i tiotusentals tvångssteriliseringar.

Partiets politik har inneburit att plågsamma medicinska experiment på hjälplösa patienter har utförts.

Partiets politik har aktivt förvägrat judiska flyktingar fristad.

Socialdemokraterna får inte längre smita undan ansvar för den politik och de värderingar man tvingat på Sverige och dess befolkning under 1900-talet.

Dokumentären ”Ett folk. Ett parti” vill belysa vad som faktiskt sades och gjordes i den unga Socialdemokratin. Det hade högst påtaglig betydelse för landet och den förda politiken under många årtionden.

*

Filmen som producerats av Samtiden kan nu ses på dokumentar.samtiden.nu